Transcription

JawapanPELAJARAN 112(a) (i) 2(ii) 6(iii) 4(b) Pengertian ayat 23 surah al-A’raf:Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telahmenganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkautidak mengampuni kami dan memberi rahmatkepada kami, nescaya pastilah kami termasukorang-orang yang rugi.”(c) (i) Keduanya berkata(ii) diri kami sendiri(iii) orang-orang yang rugi(a) Inti sari ayat 23 surah al-A’Raf:1. Umat Islam wajib memohon keampunandaripada Allah SWT atas dosa yang dilakukan.2. Allah SWT sentiasa menerima taubat hambaNya yang menyesal atas dosa yang dilakukan./Orang yang mendapat keampunan Allah SWTialah orang yang beruntung.(b) Cadangan Jawapan KBATDosa menjadi satu kezaliman pada diri jikapelakunya tidak bertaubat kepada Allah SWT(1m). Dosa yang tidak diampunkan akanmenyebabkan pelakunya dilemparkan ke dalamapi neraka (1m). Kesannya, diri pelaku akansentiasa berada dalam kerugian yang besar(1m). Kesimpulannya, kita hendaklah memohonkeampunan bagi segala dosa yang dilakukan agarmendapat rahmat daripada Allah SWT (1m).(c) (i) 3(ii) 7(iii) 3(iv) 7PELAJARAN 2Al-Quran Petunjuk Kebenaranْْْ ًْ نذ ر بأ ًسا ش ِد َّ ني ن م ؤ م ٱل ش ب ي و ه ن ل ن م ا يد قي ًما لي َََُِِِِّّ َ ِ ُ ِّ ّ ِ ََ َ ُ َْ ُ ْ َُّْ﴾٢﴿ ت أ َ ّ َن لَ ُه أ َجرً ا حسنًا ٱل ين يعملون ٱلصـل ِ ح ٰـ َ ِ ٰ َّ َ ُ َ َ َ َِ َ(c) (i) Segala puji bagi Allah(ii) yang telah menurunkan(iii) kitab suci (al-Quran)(a) Inti sari ayat 1 hingga 5 surah al-Kahfi:1. Allah SWT menjadikan al-Quran sebuah kitabJ1PT3 PI JAWAPAN.indd 1UNIT 2: Bimbingan Kejayaan1 (a) (i) 1(ii) 3(iii) 2(b)ْْْ ْٙ سا ش ِد ٙ نذ ر بأ َّ ني ن م ؤ م ٱل ش ب ي و ه ن ل ن م ا يد ما لي ٙ قي َََُِِِِّّ َ ِ ُ ِّ ّ ِ ََ َُ َ ُ ُْْ َّْ﴾٢﴿ ا ٙ ت أ َ ّ َن لَ ُه أ َجرً ا حسن ٱل ين يعملون ٱلصـل ِ ح ٰـ َ ِ ٰ َّ َ ُ َ َ َ َِ َ2UNIT 1 : Mesej Al-Quran1 (a) (i) 3(ii) 1(iii) 2(b)2yang benar dan sebagai petunjuk kepadamanusia.2. Al-Quran memberikan peringatan tentangbalasan neraka kepada orang yang melakukansyirik./ Al-Quran membawa berita gembirakepada orang yang beriman dan melakukanamalan soleh.(b) Cadangan Jawapan KBATSememangnya mengikut secara membutatuli sesuatu perkara akan membuka ruangterlibatnya kita dengan perbuatan syirik (1m)kerana kejahilan kita terhadap asal usul danasas kepada perbuatan tersebut (1m). Kesannya,kita akan menjadi pewaris dan penerus kepadaperbuatan syirik yang sangat dimurkai oleh AllahSWT (1m). Oleh itu, kita hendaklah berhatihati dalam setiap amalan dan tindakan yangdilakukan agar sentiasa berada dalam reda danrahmat-Nya (1m).(c) (i) 7(ii) 3(iii) 3(iv) 7Allah SWT Pengampun Segala Dosa(c) (i) Perhiasan(ii) untuk menguji mereka(iii) yang lebih baik(a) Inti sari ayat 6 hingga 10 surah al-Kahfi:1. Allah SWT menjadikan perhiasan duniaseperti harta benda dan anak pinak sebagaisuatu ujian kepada manusia.2. Ujian Allah SWT adalah untuk memilih orangyang terbaik amalannya./ Orang berimanberasa bahagia melakukan ketaatan sekalipunmenghadapi kerumitan hidup.(b) Cadangan Jawapan KBATAllah SWT menghapuskan dosa-dosa yangdilakukan oleh hamba-Nya melalui ujian yangdiberikan (1m) sekiranya mereka berjayamenempuhi ujian tersebut dengan sabar (1m).Contohnya ujian sakit ataupun kehilanganharta benda akibat banjir (1m). Oleh itu, kitahendaklah melatih diri untuk bersikap tenangPraktis Topikal KSSM: Pendidikan Islam Tingkatan 3 - Jawapan30/01/2019 10:15:56

setiap masa agar dapat menghadapi kehidupanini dengan sebaiknya (1m).(c) (i) 7(ii) 7(iii) 3(iv) 3PELAJARAN 31(ii) Cara untuk menegur rakan sekolah yang lalaidalam melaksanakan tanggungjawab sebagaiseorang Muslim seperti solat fardu dan puasaRamadhan:- Saya akan mengajak rakan saya berfikirtentang azab dan seksaan yang disediakankepada hamba Allah SWT yang lalai dalammengerjakan suruhan dan perintah-Nya.(c)Hukum Tajwid–Hukum Mad(a) (i) Maksud hukum mad dari segi istilah:- Memanjangkan suara pada huruf mad atauhuruf lin.(ii) 1. Mad asli2. Mad far’i(b) (i) Cara bacaan : Dibaca panjang 4 atau 5 harakatPancainderaContoh : ْ جَآءَهُمْ جَآءَهُمْ جآء ُه َ َ(ii) Cara bacaan : Dibaca panjang 4 atau 5 harakatContoh : كم جَآءَهُمْ جَآءَهُمْ مآ ء َات ْينَ ٰـ َُ َContoh : جَآءَهُمْ جَآءَهُمْ ءامنَّا َ َ(iv) Cara bacaan : Dibaca panjang 2, 4 atau 6harakatContoh : جَآءَهُمْ جَآءَهُمْ ٱلنَّار َ(v) Cara bacaan : Dibaca panjang 2, 4 atau 6harakatْ2(a) (i)(ii)(b) (i)(ii)(c) (i)(ii)(d) (i)(ii)(e) (i)(ii)َMad Jaiz MunfasilMad Wajib MuttasilMad LinMad ‘Aridh LissukunMad BadalMad Wajib MuttasilMad ‘Aridh LissukunMad BadalMad AsliMad ‘IwadhPELAJARAN 4Mengambil iktibar daripada kebesaranAllah SWT mencipta alam semestaTelingaMendengar ayat-ayat al-QuranZikir Penenang Hati(ii)(iii)(iv)(b) (i)(ii)(iii)(iv)(c) rrahmanirrahim/ AlhamdulillahMasyaAllahAllahuakbarLa haula wala quwwata illa billah/ Hasbiyallahwa nikmal wakil(d)Pengajaran ayat 205-206 surah al-A’raf:1. Kita hendaklah sentiasa berzikir kepadaAllah SWT sepanjang masa agar hidup kitalebih tenang.2. Kita hendaklah mengelakkan diri daripadamenyaringkan suara ketika berzikir keranaAllah SWT Maha Mendengar.(ii)(iii)(iv)(b) (i)PT3 PI JAWAPAN.indd 2AkalBahagian A1 C2 DBahagian B1 (a) (i) 3Bahagian A1 C2 ABahagian B1 (a) (i) 7 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019Memahami ayat-ayat al-Quran danhadis Rasulullah SAWPELAJARAN 5Pancaindera yang Dimanfaatkan373Cara mencari kebenaran menggunakanpancaindera yang dianugerahkan oleh AllahSWT:1. Saya akan menggunakan mata untukmelihat keindahan alam kerana di situ adabukti wujudnya pencipta yang maha hebatbagi penciptaan-Nya.2. Saya akan menjauhkan diri daripadamelihat perkara-perkara yang haram.Hati(d) Pengajaran ayat 179 surah al-A’raf:1. Kita hendaklah melaksanakan segala perintahAllah SWT dan meninggalkan larangan-Nyasupaya dijauhkan daripada neraka jahannam.2. Kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dantelinga kerana semuanya ialah amanah AllahSWT kepada manusia.(iii) Cara bacaan : Dibaca panjang 2 harakatContoh : ١﴾١﴿ جَآءَهُمْ جَآءَهُمْ قُري ٍش Cara dimanfaatkan untuk mencarikebenaranPELAJARAN 6Generasi UnggulBahagian A1 B2 ABahagian B1 (a) (i) 7J230/01/2019 10:15:57

(ii) 3(iii) 3(iv) 7(b) (i) Maksud sahabat Rasulullah SAW:- Sesiapa yang berjumpa dengan RasulullahSAW dan beriman kepadanya sertameninggal dunia dalam Islam.(ii) Maksud Muhajirin: Penduduk Mekah yangberiman kepada Rasulullah SAW. Merekaberhijrah ke Madinah dan tinggal di sana.Maksud Ansar: Penduduk Madinah daripadakalangan kabilah Aus dan Khazraj yangberiman kepada Rasulullah SAW. Merekamembantu Rasulullah SAW dan golonganMuhajirin ketika tiba di Madinah.(c) Pengiktirafan Allah SWT kepada para sahabatRasulullah SAW:(i) Allah SWT meredai para sahabat.(ii) Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan.(iii) Allah SWT memuji sifat lemah-lembut dankasih -sayang sesama mereka.(d) Pengajaran ayat 100 surah at-Taubah:1. Kita hendaklah sentiasa berlumba-lumbadalam urusan kebaikan agar menjadi seperti‘as-sabiqul awwalun’, mereka membantuperjuangan Rasulullah SAW ketika orang lainmenolaknya.2. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah SWTatas segala nikmat yang dikurniakan denganmenjauhi larangan-Nya supaya kita berolehkesejahteraan yang berpanjangan.PELAJARAN 7Kewajipan Memelihara Kehormatan DiriBahagian A1 B2 DBahagian B1 (a) (i) (ii) X(iii) X(iv) (b) (i) Aurat lelaki: Daripada pusat hingga lututAurat perempuan: Seluruh tubuh badankecuali muka dan kedua-dua tapak tangan(ii) Cara menjaga kehormatan diri:1. Menghindarkan perbuatan zina, lesbian,homoseksual dan onani./ Berpakaian yangmenepati kehendak syarak.2. Menjaga tatasusila dalam pergaulantermasuk dalam media sosial./ Bercakapperkataan yang baik, lemah–lembut danbersopan.(c) Cara dan syarat taubat:(i) Menyesal atas dosa yang dilakukan(ii) Berhenti melakukan dosa(iii) Berazam tidak mengulangi perbuatan dosa(iv) Minta maaf dan memulangkan hak kepadapemiliknyaJ3PT3 PI JAWAPAN.indd 3(d) Pengajaran ayat 30 -31 surah An-Nur:1. Kita hendaklah menundukkan pandangandaripada melihat perkara-perkara yang haramagar beroleh balasan syurga.2. Kita hendaklah memelihara kehormatan diriagar kehidupan dirahmati Allah SWT.PELAJARAN 8Penciptaan Manusia Bukti KekuasaanAllah SWTBahagian A1 D2 ABahagian B1 (a) (i) 3(ii)(iii)(iv)(b) (i)(ii)737Proses kejadian manusia:1. ‘Alaqah2. Mudghah3. Janin1. Remaja2. Dewasa3. Tua(c) Cadangan Jawapan KBATKebenaran dan kesahihan al-Quran sebagai kitabsuci akan dipertikaikan (1m) dengan dakwaan iaadalah rekaan Nabi Muhammad SAW sematamata (1m). Kesannya, manusia yang mendakwasedemikian akan terus berada dalam kesesatan(1m). Oleh itu, kita hendaklah berusaha untukmemahami isi kandungan al-Quran sebaiknyaagar mendapat hidayah dan keredaan daripadaAllah SWT (1m).(d) Pengajaran ayat 67 surah Ghafir:1. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah SWTMaha Berkuasa mencipta manusia dengansangat sempurnanya agar kita menjadi hambayang bertakwa.2. Kita hendaklah menghargai anggota badanciptaan Allah SWT kerana manusia merupakansebaik-baik kejadian.PELAJARAN 9Sedekah Kunci KebaikanBahagian A1 D2 A3 B4 B5 B6 DBahagian B1 (a) (i)(ii)Praktis Topikal KSSM: Pendidikan Islam Tingkatan 3 - Jawapan30/01/2019 10:15:57

(b) Cadangan Jawapan KBATMenasihati sahabat tersebut dengan carayang baik (1m) dengan mengingatkannyabahawa dalam hadis ada menyebut bahawaapabila mati anak Adam terputus amalannyakecuali tiga perkara termasuklah sedekahjariah (1m). Kesannya, dengan bersedekahkita berpeluang untuk sama-sama berkongsirezeki dan kegembiraan antara satu sama lain(1m). Kesimpulannya, sedekah adalah satuamalan yang baik untuk dijadikan amalandalam kehidupan kerana Allah SWT sayang akanhamba-Nya yang pemurah (1m).PELAJARAN 10Menghindari Sifat NegatifBahagian A1 D2 D3 C4 C5 A6 CBahagian B1 (a)(i)O(ii)P(iii)O(iv)PSWT iaitu ar-Rahman (1m). Kesimpulannya,sedekah amat dianjurkan dalam agama Islamkerana ia amalan mulia dan dapat membantuorang yang memerlukan (1m).PELAJARAN 12Bahagian A1 B2 C3 D4 D5 B6 DBahagian C1 (a) (i) harus(ii) hissi(iii) qudwah(b) Empat rasul yang wajib diketahui:(i) Nabi Muhammad SAW(ii) Nabi Musa a.s(iii) Nabi Ibrahim a.s,(iv) Nabi Ismail a.s, Nabi Isa a.s(c) Maksud ‘ismatur rasul’: Rasul yang terpelihara daripada melakukanmaksiat, dosa dan perkara yang bolehmencemarkankemuliaan,ketaatandankemampuan mereka dalam menyampaikanwahyu.(d) Cadangan Jawapan KBATMemperingati jasa rasul dalam membawa Islamkepada ummah (1m) sekaligus menjadikanremaja hari ini mengamalkan nilai-nilai islami(1m) dalam kehidupan. Hukum beriman kepadarasul adalah wajib (1m). Kesimpulannya,program-program di atas amat baik diteruskanagar kita tidak melupai rasul junjungan besarSAW (1m).(b) Cadangan Jawapan KBATBerkawan dengan orang yang berakhlak mulia(1m) agar tidak terpengaruh dengan sifatsifat negatif (1m). Kesan sifat negatif bolehmenjadikan masyarakat porak peranda (1m).Kesimpulannya, kita mesti menghiasi diri dengansifat positif agar kehidupan diberkati Allah SWT(1m).PELAJARAN 11Allah SWT Maha Kaya Pengurnia RezekiBahagian A1 C2 C3 D4 C5 CBahagian C1 (a) (i) ar-RazzaqPELAJARAN 13PT3 PI JAWAPAN.indd 4Beriman kepada Hari AkhiratBahagian A1 C2 B3 B4 C5 B6 BBahagian C1 (a) (i) pahala(ii) dosa(iii) kematian(b) Maksud beriman kepada hari akhirat:- Yakin kewujudan hari kehancuran seluruhalam semesta dan kebangkitan semula yangkekal abadi untuk menerima pembalasan samaada syurga atau neraka.(c) Dua kesan beriman dari aspek adab Islamiah:(i) Bersungguh-sungguh melakukan kebaikanagar mudah melalui titian sirat.(ii) Sentiasa amanah dalam sesuatu pekerjaankerana yakin setiap amalan akan ditimbangoleh Allah SWT.(ii) bumi(iii) syukur(b) (i) Al-Ghaniy(ii) Ar-Razzaq(iii) Al-Ghaniy(iv) Ar-Razzaq(c) Cadangan Jawapan KBATRezeki yang dikurniakan kepada kita perludikongsikan dengan yang lain (1m) kerana AllahSWT amat menyukai hamba-Nya yang bersifatpemurah (1m). Ini bertepatan dengan nama Allah Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019Beriman kepada RasulJ430/01/2019 10:15:57

(d) Cadangan Jawapan KBATBeriman kepada hari akhirat menjadikan kitasentiasa beramal dengan sifat mahmudahseperti amanah (1m) kerana beriman denganhari akhirat adalah salah satu daripada rukuniman (1m). Kesannya, kita dapat mengelakkandiri daripada melakukan maksiat (1m). Olehitu, marilah kita tingkatkan amal ibadah danmembuat persiapan agar menjadi bekalan diakhirat nanti (1m).PELAJARAN 14Beriman kepada Qada dan QadarPELAJARAN 16Bahagian A1 A2 B3 C4 C5 D6 ABahagian C1 (a) (i) mubramKonsep Fardu Ain dan Fardu KifayahPelajaran 15: Konsep Fardu Ain dan Fardu KifayahBahagian A1 D2 C3 A4 B5 BBahagian D1 (a) (i) mukallaf(ii)(iii)(b) (i)(ii)lancarwajibContoh ilmu fardu kifayah:1 Menguruskan jenazah2 Solat berjemaahKesan penghayatan fardu ain dan fardukifayah kepada negara:1. Negara aman dan bebas dari jenayahJ5PT3 PI JAWAPAN.indd 5Pengurusan JenazahBahagian A1 B2 A3 A4 B5 CBahagian D1 (a) (i) lahad(ii) iman(iii) reda(b) Maksud qada’ menurut istilah:- Ketentuan Allah SWT yang azali terhadapsemua makhluk(c) Maksud qadar menurut istilah:- Pelaksanaan sesuatu perkara mengikutketentuan Allah SWT sejak azali(d) Contoh qada’ mubram:1. Bangsa seseorang tidak akan berubah2. Jantina tidak akan berubah(e) Cadangan Jawapan KBATSebagai tanda berserah kepada Allah SWT (1m)kerana setiap perancangan manusia Allah SWTyang menentukan (1m). Umat islam dianjurkanuntuk mengamalkan kalimah di atas dalamkehidupan seharian (1m). Kesimpulannyatawakal amat penting kerana dengan konsep inikita tidak akan berputus asa (1m).PELAJARAN 152. Pentadbiran negara berjalan lancar(c) Cadangan Jawapan KBATMengeratkan silaturrahim dalam kalanganumat Islam (1m) kerana dapat saling mengenaliserta dapat mewujudkan suasana yangharmoni (1m). Kesannya, solat berjemaah akanmenguatkan ikatan hubungan umat Islam dalammelaksanakan ibadah kepada Allah dan jugaurusan muamalah (1m). Kesimpulannya, oranglelaki hendaklah solat berjemaah di masjidkerana ianya amat dituntut dalam Islam (1m).(ii) wajib(iii) sunat(b) (i) (ii) (iii) (c) Cadangan Jawapan KBATMengelakkan dari keluar bau dan menjadimakanan binatang (1m) kerana ianya adalahsatu penghormatan dalam Islam kepada hambaAllah (1m) Hukum menguruskan jenazahadalah Fardu Kifayah (1m). KesimpulannyaIslam amat menitiberatkan pengurusan jenazahkerana ia menunjukkan ketinggian agama Islamberbanding dengan agama lain (1m).PELAJARAN 17Zakat Penyuci HartaBahagian A1 D2 D3 C4 C5 C6 B7 DBahagian D1 (a) (i) wajib(ii) rikaz(iii) gandum(b) Syarat wajib zakat fitrah:1. Islam2. Hidup pada akhir bulan Ramadhan dan awalbulan syawal3. Mempunyai harta melebihi keperluan makandan minum untuk diri dan tanggungannyapada malam dan siang hari raya(c) Maksud nisab dan haul:Nisab: kadar tertentu yang diwajibkan zakatPraktis Topikal KSSM: Pendidikan Islam Tingkatan 3 - Jawapan30/01/2019 10:15:57

Haul: Genap tempoh setahun hijrah(d) Cadangan Jawapan KBATUmat Islam di Malaysia masih memerlukanbantuan untuk meneruskan kelangsungan hidup(1m) kerana agihan yang telah dijalankan olehpusat zakat melebihi kutipan (1m). Golonganyang miskin perlu diberikan latihan untuk merekameneruskan kehidupan seperti menyediakantempat untuk mereka belajar berniaga(1m). Kesimpulannya, zakat sememangnyamemainkan peranan penting dalam membantugolongan yang memerlukan agar mereka dapatmenikmati kehidupan yang lebih baik (1m).PELAJARAN 18Aidilfitri dan AidiladhaBahagian A1 A2 C3 A4 C5 DBahagian D1 (i) sunat2PELAJARAN 20(ii) haram(iii wajib(b) (i) Maksud solat sunat Aidilfitri:- Solat sunat yang dilakukan pada pagi 1Syawal(ii) Maksud solat sunat Aidiladha:- Solat sunat yang dilakukan pada pagi 10ZulhijjahCadangan Jawapan KBATSaya bersetuju dengan pernyataan di atas (I) inikerana amalan ini dapat mengeratkan silaturrahimdalam kalangan umat (H). apabila kita mengadakanrumah terbuka ianya mestilah berlandaskan syariatdan menjauhi perkara-perkara maksiat (HL). Olehitu sebagai umat Islam digalakkan menganjurkanamalan ini tetapi mestilah patuh kepada syariat danmenyediakan juadah megikut kemampuan agarianya tidak membazir (K)PELAJARAN 19(iv) (c) Kelebihan mengamalkan qiamullail:1. Mendapat kemuliaan dan tempat yang terpujidi sisi Allah SWT.2. Memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebihkhusyuk beribadah kepada Allah SWT.(d) Cadangan Jawapan KBATIbu bapa perlu mendidik anak-anak bermula darirumah (1m) kerana setiap didikan itu bermuladari rumah (1m). Hukum melaksanakan ibadahqiamulail adalah sunat (1m). Oleh itu marilahkita sama-sama melaksanakan ibadah ini agardapat melahirkan remaja yang berakhlak mulia(1m)Bahagian A1 A2 C3 D4 A5 A6 CBahagian D1 (a) (i) masjid(ii) bersikap(iii) sunat(b) Cadangan Jawapan KBATKurang didikan agama (1m) kerana merekatidak sedar bahawa Allah SWT Maha Berkuasadalam memberikan rezeki dan sebagainya(1m). Kesannya, kita boleh tergolong dalamkalangan mereka yang mensyirikkan AllahSWT jika kita mengharapkan kepada selainNya seperti manusia (1m). Oleh itu, solat hajatadalah medium terbaik untuk memohon sesuatuhajat disamping berusaha dengan bersungguhsungguh agar berjaya di dunia dan akhirat (1m).(c) Cadangan Jawapan KBATSolat sunat hajat menjadi bukti pelajar yangrajin beribadah dan patuh kepada perintah AllahSWT (1m) kerana mereka sentiasa yakin denganpertolongan-Nya (1m). Kesannya, mereka akansentiasa berfikiran positif di samping dapatmembezakan antara perbuatan baik denganperbuatan buruk (1m). Oleh itu, kita hendaklahsentiasa berdoa hanya kepada Allah SWT untukmendapat keberkatan dalam kehidupan (1m).Qiamullail Pemangkin Kekuatan JiwaBahagian A1 B2 A3 A4 B5 CBahagian D1 (a) (i) qiamullail(ii)(iii)(iv)(b) (i)(ii)(iii)bersugisendiriIslam Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019PT3 PI JAWAPAN.indd 6Solat Sunat Tahiyatul Masjid danSolat Sunat HajatPELAJARAN 21Perjanjian Hudaibiah dan PembukaanKota MekahBahagian A1 D2 B3 C4 C5 AJ630/01/2019 10:15:57

6 ABahagian E1 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (b) Hikmah Perjanjian Hudaibiah dari aspek politikIslam:1. Musyrikin Mekah secara langsung mengiktirafkerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAWsebagai pemimpinnya.2. Rasulullah SAW mula menghantar surat kepadapemimpin di dalam dan luar SemenanjungTanah Arab dan mendapat jawapan daripadamereka.(c) Cadangan Jawapan KBATSabar dan tabah menghadapai cabaran dalammenuntut ilmu (1m) kerana orang yang sabarsangat disukai oleh Allah SWT dan masyarakatsekeliling (1m). Kesannya, kita dapat menjadicontoh kepada orang lain dan mewujudkankeharmonian dalam masyarakat (1m). Oleh itu,untuk mendapat keberkatan dalam kehidupankita hendaklah sentiasa menjaga hubungan baiksesama manusia serta mengamalkan akhlakmulia dalam kehidupan seharian (1m).PELAJARAN 22(e) Cadangan Jawapan KBATMuaz bin Jabal mengajar saya untuk belajardan mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh(1m) agar dapat memberi sumbangan ilmukepada masyarakat khusunya orang Islam(1m). Kesannya, umat Islam semakin maju dandigeruni masyarakat luar (1m). Oleh itu, kitajanganlah berputus asa dalam mencari ilmukerana orang yang berilmu sentiasa diangkatdarjatnya oleh Allah SWT (1m).PELAJARAN 23Tokoh SahabatPemaaf Melunakkan HatiBahagian A1 B2 D3 D4 D5 B6 DBahagian E1 (a) Maksud pemaaf:Bahagian A1 C2 D3 C4 D5 DBahagian E1 (a) (i) Kuniyah: Abu Abdullah(ii)(ii)(b) (i)(ii)(c) (i)Asal: Habsyah1 2 3 4 1 R2 S3 S4 R1 Ansar2 al-Quran3 fiqah4 penasihatRiwayat hidup Abdul Rahman bin ‘Auf:- Nama Abdul Rahman bin ‘Auf. Kuniyah AbuMuhammad. Nama ibunya asy-Syifa binti‘Auf bin Abdu bin al-Harith. BerketurunanBani Zuhrah bin Kilab daripada golonganMuhajirin.(ii) Contoh sifat dermawan Abdul Rahman bin‘Auf:1. 1/3 penduduk Madinah diberi pinjamandan 1/3 yang lain dilunaskan hutangJ7PT3 PI JAWAPAN.indd 7olehnya2. P ernah membebaskan 30 orang hambadalam sehari3. Mewasiatkan wang sebanyak 400 dinarkepada 100 orang tentera Badar yangmasih hidup(d) (i) Riwayat hidup Khalid bin al-Walid:- Nama Khalid bin al-Walid. Kuniyah AbuSulaiman. Nama ibunya Lubabah as-Sughrabinti al-Harith bin Harb. Berketurunan BaniMakhzum.(ii) Iktibar daripada kisah Khalid bin al-Walid:- Kita hendaklah bersedia berkorbanmempertahankan Islam.Bahasa: Melepaskan atau lahan dan membebaskannya daripadahukuman(b) Contoh sifat pemaaf Rasulullah SAW:1. Baginda memaafkan perbuatan penduduk Taifyang menghina dan melontar batu ke arahbaginda hingga berdarah sewaktu bagindaberdakwah kepada mereka.2. Rasulullah SAW memaafkan Habbar yang telahmemanah unta yang dinaiki oleh SayidatinaZainab r.a sehingga menyebabkannyamengalami keguguran akibat terjatuh.(c) (i) Adab dan cara memohon kemaafan:1. Bersegera memohon maaf2. Bertemu muka dan bersalaman3. Mengakui kesalahan tanpa alasan4. Memulangkan hak atau barang yangdiambilAdab dan cara memberi kemaafan:1. Memaafkan kesalahan tanpa diminta2. Melupakan kesalahan orang terhadapnya3. Berdoa memohon hidayah dan keampunanPraktis Topikal KSSM: Pendidikan Islam Tingkatan 3 - Jawapan30/01/2019 10:15:57

untuk orang yang melakukan kesalahan4. B ersangka baik terhadap orang yangmemohon kemaafan(ii) Hikmah sifat pemaaf kepada individu:1. Mendapat ketenangan jiwa keranadikurniakan rahmat dan keampunandaripada Allah SWT.2. Menzahirkan keunggulan peribadi Muslimsehingga disenangi orang lain.(d) (i) Empat kaedah mengawal kemarahan:1. Melafazkan isti’azah2. Berdiam diri3. Berwuduk4. Duduk jika sedang berdiri, berbaring jikasedang duduk(ii) 1. dendam2. masyarakat3. Rasulullah SAW4. harmoni(e) 1. 2. 3. 4. PELAJARAN 24(e) Hikmah bersifat qanaah dalam kehidupan:- Kehidupan menjadi tenang dan tenteramkerana tiada sifat dengki dalam diri.PELAJARAN 25Bahagian A1 B2 C3 A4 D5 ABahagian E1 (a) (i) Maksud syukur:Bahasa: PujianIstilah: Menzahirkan pujian kepada AllahSWT terhadap nikmat yang dikurniakan sertamematuhi semua perintah-Nya(ii) Cara bersyukur:Melalui hati:1. Yakin bahawa nikmat yang diterima adalahdaripada Allah SWT2. Ingat dan memuji Allah SWT/ Bersangkabaik dengan Allah SWTMelalui lisan:1. Sebut dan memuji Allah SWT denganberzikir2. Berdoa agar Allah SWT mengurniakansifat syukur/ Mengucapkan terima kasihkepada manusiaMelalui perbuatan:1. Menunaikan amalan-amalan fardu dengantekun dan istiqomah2. M emperbanyakamalanbersedekah/Melakukan suruhan Allah SWT danmeninggalkan larangan-Nya(b) (i) kejayaan(ii) pemurah(iii) manusia(iv) nikmat(c) (i) Contoh sifat syukur Rasulullah SAW:- Rasulullah SAW tetap bangun mengerjakansolat malam sehingga bengkak kaki bagindasebagai tanda syukur kepada Allah SWT(ii) Dua cara bersyukur sebagai seorang pelajar:1. Belajar bersungguh-sungguh2. Menggunakan masa lapang dengan bijak /Tidak membuat perkara yang sia-sia(d) (i) (ii) (iii) (iv) Qanaah Hiasan PeribadiBahagian A1 B2 A3 C4 D5 ABahagian E1. (a) Maksud qanaah:Bahasa: RedaIstilah: Berasa cukup dan reda dengan nikmatkurniaan Allah SWT(b) (i) Contoh sifat qanaah Rasulullah SAW:- Rasulullah SAW tidur hanya beralaskan tikarhingga berbekas di badan baginda(c) (i) 1. 2. 3. 4. (ii) 1. kaya2. diri3. sabar4. bertawakal(d) (i) Ciri sifat qanaah:1. Sentiasa bersyukur dengan nikmatkurniaan Allah SWT2. Hidup secara bersederhana dan tidakboros3. Sentiasa berusaha untuk meningkatkankesejahteraan hidup4. Selalu bertawakkal kepada Allah SWT(ii) Salah faham tentang qanaah:- Malas berusaha untuk kesejahteraan hidupdengan alasan sudah suratan takdir. Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019PT3 PI JAWAPAN.indd 8Syukur Penyubur ImanPELAJARAN 26Adab BerkomunikasiBahagian A1 A2 BBahagian E1 (a) (i) Maksud komunikasi dari segi istilah:J830/01/2019 10:15:58

- Perhubungan antara dua individu atau lebihsecara langsung atau melalui perantaraanseperti emel, surat, radio dan telefon.(ii) Prinsip komunikasi Islam:1. Qaulan baligha2. Qaulan layyina3. Qaulan ma’rufa4. Qaulan karima(b) (i) (ii) (iii) (iv) (c) (i) diam(ii) disemak(iii) dijaga(iv) masalah(d) Cadangan Jawapan KBATSaya perlu menegur dan menasihatinya (1m) agartidak melakukan perbuatan tersebut lagi (1m).Saya akan memberitahunya tentang adab-adabyang perlu dijaga semasa khutbah Jumaat danjuga adab dalam menggunakan alat komunikasiyang betul (1m). Kesimpulannya, kita hendaklahberhati-hati dalam setiap tindakan kita agartidak menyalahi adab dan garis panduan yangsepatutnya (1m).PELAJARAN 27Fokus KBATCadangan Jawapan KBAT1 Seseorang itu akan berada dalam keadaan rugi2Adab BermusafirBahagian A1 A2 BBahagian E1 (a) (i) Maksud bermusafir dari segi istilah:3- Seseorang yang keluar daripada kawasanbermukim menuju ke suatu tempat yangjaraknya melebihi dua marhalah(ii) 1. Bermusafir untuk menunaikan kewajipanapabila cukup syarat2. Menziarahi Masjid Nabawi di Madinah3. Menghubungkan silaturrahim4. Berniaga5. Menyertai pertandingan sukan6. Bermusafir untuk melakukan perkara yangsia-sia7. Menonton konsert liar8. Isteri bermusafir tanpa izin suami(b) (i) (ii) (iii) (iv) (c) (i) Musafir(ii) melihat(iii) harus(iv) wajib(v) makbul(d) Cadangan Jawapan KBATAmin boleh menunaikan solat secara jamak danqasar (1m) kerana menepati syarat bermusafiryang mengharuskannya solat secara jamakdan qasar tersebut (1m). Kesannya, Amin akanJ9PT3 PI JAWAPAN.indd 9dapat menunaikan solat sepanjang programperkhemahan tanpa tertinggal sebarang aktivitiyang diadakan (1m). Kesimpulannya, kitahendaklah peka terhadap waktu solat walau dimana sahaja kita berada agar kita sentiasa dalamrahmat dan kasih sayang-Nya (1m).45di dunia dan akhirat (1m) kerana sentiasa dalamkeadaan berdosa (1m). Kesannya, hidup akan hilangkeberkatan dan dijanjikan azab di akhirat kelak (1m).Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menginsafi diri danmemohon keampunan daripada Allah SWT agarberada dalam kalangan hamba-Nya yang beruntung(1m).Keadaan ini berlaku lantaran al-Quran sesuaidigunakan di semua tempat dan pada setiapzaman (1m) kerana sifatnya sebagai panduanmenyeluruh kepada sistem kehidupan manusia(1m). Kesannya, hidup manusia akan terpandu kejalan yang diredai oleh Allah SWT (1m). Oleh itu,kita hendaklah berusaha untuk memahami al-Qurandan menggunakannya sebagai rujukan utama dalamkehidupan agar sentiasa dalam landasan yang benar(1m).Menggunakan pancaindera anugerah Allah SWTuntuk melihat keindahan ciptaan-Nya (1m) kerana disitu terdapat bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Diasebagai Maha Pencipta (1m). Contohnya di sebalikkejadian awan, manusia dapat melihat kehebatanpenciptaannya yang tergantung di langit tanpa talimahupun tiang yang menyokongnya (1m). Oleh itu,kita hendaklah memanfaatkan anugerah kurniaanNya dengan cara yang sepatutnya agar dapat memberikesan dan kesedaran kedudukan kita sebagai hambakepada yang Esa (1m).Memberi sedekah sambil menyakitkan hati penerimamenunjukkan sedekah dalam keadaan yang tidakikhlas (1m). Perbuatan seperti ini tidak diterima danakan ditolak oleh Allah SWT (1m). Kesannya, amalantersebut menjadi sia-sia malah boleh menjadi suatudosa kepada si pemberi (1m). Kesimpulannya,kita hendaklah melaksanakan sesuatu perkara danamalan dengan ikhlas agar mendapat keredaandaripada-Nya (1m).Hubungan silaturrahim antara keluarganya denganjiran tetangga akan bertambah erat (1m) keranaperbuatan sedekah dengan saling bertukar juadahwalaupun sedikit dapat membuka ruang untukberinteraksi dan berkasih sayang sesama mereka(1m). Kesannya, segala perkara berkaitan kejiranandapat diselesaikan dalam suasana permuafakatandan harmoni (1m). Oleh itu, kita hendaklahmemupuk sifat suka bersedekah dalam diri keranabanyak manfaatnya bukan sahaja kepada penerimatetapi juga kepada pemberinya (1m).Praktis Topikal KSSM: Pendidikan Islam Tingkatan 3 - Jawapan30/01/2019 10:15:58

6Prestasi pembelajaran seseorang pelajar akanterganggu (1m) kerana sering terhenti oleh sifat malasyang ada dalam dirinya (1m). Contohnya, tanpausaha gigih dan bersungguh-sungguh maka sesuatutopik yang sedang dipelajari olehnya akan terganggu(1m). Kesimpulannya, kita hendaklah berusahamenghindarkan diri daripada sifat-sifat negatif agarhidup lebih produktif dan memberi manfaat (1m).7 Hanya Allah SWT tempat makhluk meminta danmemohon (1m) kerana Dia memiliki dan mengatursegala-galanya di alam ini (1m). Contohnya, setiapmakhluk yang memerlukan hujan berhajat kepadaAllah SWT kerana hanya Dia sahaja yang berkuasamenurunkan hujan (1m). Kesimpulannya, kitahendaklah sentiasa berdoa dan memohon sesuatuhanya kepada-Nya kerana Allah sahaja tempatbermohon dan meminta sesuatu (1m).8 Dakwah Islam tidak akan diterima malah ditolakoleh masyarakat (1m) kerana tidak ada rasa percayakepada rasul yang menyampaikan wahyu (1m).Kesannya, akan berlaku perpecahan dalam kalanganmasyarakat sehingga mencetuskan keadaan huruhara (1m). Oleh itu, kita hendaklah meyakini bahawakazibun merupakan sifat mustahil bagi rasul keranaia berlawanan dengan pengutusan mereka untukmenyampaikan kebenaran kepada umat manusia(1m).9 Kita sering melihat fenomena gerhana bulan danmatahari di hadapan mata dan mengaitkannyadengan kekuasaan Allah SWT (1m) kerana kita yakinbahawa Allah SWT sahaja yang berkuasa mengaturpergerakan bulan, matahari dan bintang-bintang(1m). Kesannya, kita juga dapat meyakini bahawamengubah arah terbitnya matahari daripada sebelahbarat boleh dilakukan oleh Allah SWT dengan mudah(1m). Oleh itu, kita hendaklah beriman kepada AllahSWT dengan keimanan yang sebenar-benarnyakerana hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah(1m).10 Umat Islam akan berada dalam kemunduran (1m)kerana tidak ada yang bersungguh-sungguh dansanggup menceburi bidang ini (1m). Kesannya, kitaakan mudah ditindas dan ditipu oleh orang lain keranatidak ada pakar perubatan dalam kalangan umatIslam (1m). Oleh itu, kita hendaklah memastikan agarsegala tuntutan fardu kifayah turut diambil perhatianoleh umat Islam agar keperluan hidup masyarakatdapat dipenuhi dan dilengkapi (1m).11 Zakat yang dibayar oleh golongan yang kayamembolehkan golongan yang miskin mendapatmodal (1m) untuk berniaga dan menjalankanperusahaan yang bersesuaian (1m). Kesannya,kehidupan mereka akan menjadi lebih baik daripadasebelumnya (1m). Kesimpulannya, kita hendaklahmelaksanakan tuntutan membayar zakat fitrah danharta sebagaimana yang disyariatkan agar dapatmemberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya(1m).12 Ramlan bo

maksiat, dosa dan perkara yang boleh mencemarkan kemuliaan, ketaatan dan kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu. (d) Cadangan Jawapan KBAT Memperingati jasa rasul dalam membawa Islam kepada ummah (1m) sekaligus menjadikan remaja hari ini mengamalkan nilai-nilai islami (1m) dalam kehidupan. Hukum beriman kepada rasul adalah wajib (1m).