Transcription

DAFTAR KECAP UNDAK-USUK BASA(RAGAM HORMAT JEUNG RAGAM LOMA)Lomaabus, asupacan, tacan, encanAdiAduAisajang, keur, pikeunajaraji, ngajiakangakiaku, ngakualialoalusambéh, supaya, sangkanambekambeu, ngambeuamit, amitananakanggelanggeus, enggeusangir, diangiranjang, nganjangangkir, diangkirantaraanteur, nganteuranti, nganti, dago, ngadagoanarang, langkaarékarep, ngarep-ngarepariasa, rarasaanasalaso, ngasoastanaatawaati-ati, kadéatoh, bungahawakawéwébabari, gampangbabatangHormat ka soranganLebetteu acanAdiAduAisKanggoAjarNgajiAkangpun akiaku, ngakuAlipun alosaésupadosambekngambeupermiospun anakbantalréngsédikuramasngadeuheusdiondang, disaurantarajajap, ngajajapkeunngantosanawis-awisbadé, atanapiati-atibingahawakawéwégampilmayitHormat keur ka baturlebetteu acanrai, rayiabenembanhaturanwulang, wurukngaosengkangtuang éyangangken, ngangkencingcin, lelepenkapiputrasaésupadosbendu, werangambungpermiosputra, tuang putrabantal, kajang mastakaparantosdikujamasnatamudiulem, disaurantawisnyarenganngantosanawis-awisbadé, anatanapiatos-atosbingahsaliraistrigampillayon

bacabadamibadaratbadégabaé, keun baébagéabageurbaheulabajubaktibalik, mulangbalurbanggabangunbantu, babantubapabaraya, dulurbareng, reujeungbarétobatukbatur, babaturanbawabawarasabéakbédabegang, kurubéja, bébéjabendobener, enyabengék, mengibéré, méréberekahbeubeurbeuheungbeukibeulahbeuli, n, mikeunbilang, milangbingungaosbadantenbadaratréncangsawios, teu esahbangunbabantupun baparéréhan, wargisarengkapungkurbantukréréncanganbantunku émutan, bawiraosséépbéntenbegangwawartos, popoyanbendoleresasmamaparin, masihanpangésto, pangestu, aya hibarbeubeurbeuheungbeuki, anpun ncangsawios, teu sawioshaturansaé hsapertosngiring ngadameltuang u émutan, bawiraosséépbéntenlangsip, langsitwawartos, pupulihudengleresampegngahaturanan, ngalélérdamang, pameunteu, raraysiangabotpatuangan, lambuttuang ibungahaturkeun, nyanggakeunngétangewed

bireungeuh, mireungeuhbirit, bujurbisabisibisulbiwirboabogabolonan, kotoran, palanganbuang, bubuang, ngisingbudakbujalbuka (puasa)buktibulanbungah, gumbiraburitburubutuhcabak, nyabakcacangkir, cangkircageurcalanacandungcaneut, nyaneutcangkéngcapécaram, carék, nyarékcarang, langkacarécétcarék, nyarékancarita, omong, nyarita,ngomongcécéwokcenahcekel, nyekelceluk, nyeluk, gero, ngageroanceuliceurikcici, nyiciancicingciduhcik, cingcikalciling, pacilingancirimireungeuh, ningalbirit, bujurtiasabilihbisulbiwirtiasa jadigaduhudur sasih, karesebanmiceunbudakbujal, cacangkir, cangkirpangésto, awis, ambuhlambeytiasa gelawis, awis-awissalempaynyeuseulnyanggemnyariosobéh, uhcobicikalkakustandaobéh, ik, linggihludahcobiputra pangageungnajambantawis

cium, nyieumcokot, nyokotcukup, mahicukur, dicukurcumpon, nyumponancunduk, datangdaékdagangdahardangdandapurdéngé, ngadéngédeukeutdeungeun-deungeunwargididik, ngadidikdiridiukduburduga, kadugaduitduméh, lantaranéléhéling, ingetémboh, tambahéstu, ngéstukeun, nuruténdong, ngéndongéraembungemét, saemét, saeutikendeng, saendeng-endengenggoneukeur, keureusi, ngeusianeuweuhgancanggandékgandénggantigardéng, reregangawégégélgedégelunggenah, ongkapdaék, purundagangnedadangdandapurnguping, mirengcaketnu sanés, léhémuttambihngéstokeunngéndongisinalim, narah u osansumping, rawuhkersaicalantuangdangdospawonngadangucaketnu sanés, sanéswargimiwuruk, mitutur, miwejangsaliracalik, linggihpalawangankiatartosku margikawonémuttambihngéstokeunkulemlingsemteu kersasaeutiksapapaosnapangkulemannujungalebetanteu pageungsanggulraosteu damang

getolgeuing, ngageuinggeulanggeura, pék, héggeuwatgigir, gigireungilir, bagilirgimirgoda, gogoda, cocobagoréng, jorégugu, ngagugugugulinggura-girugusar, digusarhabenhadir, ngahadiranhal, perkarahalishampura, maaphareupharega, hargahartihatéhawatir, watir, karunyahayanghayuhelokhésé, susah, pelikheuayheubeul, lawasheug, seughili, tukeurhinahiruphituthudanghuntuhutangiber, béja, wartaidinigeliketilik, ngilikanilu, ngiluiamhimpi, ngimpigetolngageuinggeulanggeura, rorompokimpén, ngeunbagentosrentag rteras-terasanngaluuhanperkawiskeninghapunten, haksama, ringbumiimpén, ngimpén

imutincuindit, miangindunginggis, risiinjeum, nginjeuminum, nginumirungisuk, isukaniteukitungiwal, kajabajabajagajalma, u, ngajurukabar, beja, wartakabeh, sakabehananakabur, minggatkacida, nataku, naker, pantegkadang wargakajeun, keun baékakara, karekkalan-kaan, sakapeungkalenger, kapaéhankarembongkari, tinggalkasakit, nyerikatara, kacirkapalang, kagokkatuhukawantukawas, sapertikawinkédékéjo, sangukélékimutpun incumiospun bianginggis, risinambutleueut, ngngalahirkeunwartossadayanaminggatkalintangkadang wargisawiosnembésawaktos-waktoskapaéhan, kapiuhankekembenkantunkasakit, kanyerikatawiskapambengkatuhukawantossapertosnikah jatukramikéncasangukélékmesemtuang putuangkat, jengkartuang iburempannambutleueut, agijalmitebihwalerlebetsarengsapertod, saparupisapatemon, loloskalintang, teu kintenwargi-wargi osjatukrami, réndéngankiwasanguingkab

késangkedeng, ngedengkeriskeur, pikeunkiihkira, sangka, ngira, nyangkakocap, kocapkeun,kacaritakeunkolotkomo, samawonakongkorongkop, pékkuatkuburkudukukukuluwut, nguluwut, nguyungkumbahkumiskumpulkungsikurangkurén, kurénankuring, sim kuringkutulabuhlahun, ngalahunlainlajulaki, lalakilaku, payu, larislalajolamun, upamalanceuklantaran, sabab, margalaparlarung, liwat, kalarunglaun, laun-launléholéngohlétahlétak, dilétaklebah, kanggokahampanganngintenkaringetébogduhungkanggo, olotkomo, t, nguyungkumbahkumiskempelkantoskirangrimbitanabdi, sim upamipun lanceukjalaran, hrumbahkempelkantoskirangrimbitansim ongtonupamituang rakamargipalay tuangkalangkunglami-lamiumbelteu nyandak nanaonilatdiilatleresanangkatpananganical

leutikleuwihlilamagahan, mapagahanmahalmaksudmalarat, miskinmalemmalikmamayumandimanéh, hidepmangka, sing, mugamangkuk, teu mangkukmaotmarhummayitméméh, saméméhnamending, leuwih hadémeujeuhnameureunmimiti, mimitinaminangkaminantumindeng, remenminyakmitohamontokmugamungguhmupakat, rempugmurahmuriangnajan, parandéné, sanajannaséhat, anawismaksadjalmi teu gaduhwengimalikmamayumandimugiteu kantosmaotmarhum, jenatnamayitsateuacannalangkung eringlisahmertuamontokmugimenggahmupakat, rempugmirahmuriangsanaosnaséhat, papatahnungkulanmungwasta, namingeunahngorapun nininyaosan, nglamingawurukan, miwejangawismaksadteu kagungan nanaonwengimayunmamajengsiram, ngebakibu, bapa, ayi, jst.mugiteu kantospupus, tilar dunyamarhum, suargilayonsateuacannalagkung saécekappangintenawitna, giamenggah (ing)rempagmirahnyenyepansanaospiwuruk, piwejangngaluuhanmungjenengan, kakasihraosanomtuang éyangnyaosanuningangintenteu acan kulemmidua manah

obat, ubarogan, ondangomé, ngoméan, menerkeunpahampaju, majupaké, makepalangsiang, bisa jadipalar, dipalarpalebahpaliré, malirépamanpamajikanpancuran, kamar mandipandé, mandéanpandeuripang, pangna, nu matakpanggih, manggih, timu, nimupangkat, kadudukanpangku, mangkupanitih (perhiasan)panonpantar, sapantarpaparah, dipaparahparak, marakparibasapariksa, mariksaparnaparo, saparoparok, teu parokpasti, tangtupati, teu patipatuh, matuhpayungpédah, sapédahpénta, méntapecak, mecak, nyobapegat, kapegatpencét, mencétanpercayaperelu, perlupermisipeutingpianakanpihapé, mihapépikirpiligentiobat, ubarondangngalereskeunpaham, ngartosmajeungnganggotiasa jadidipalarleresanmalirépun pamanpun bojojambanmandéanti pengkernu ten-kintenmarakparipaosmariksarépotsapalihteu samitangtosteu patosmatuhpayungkumargi, jalaranneda, reskeunngartosmajengnganggotiasa jadidipamrih, dipambrihleresanmerhatoskeuntuang ramatuang rayi, geureuhajambanmapadani, nyamianti pengkernu kinten-kintenmundayparipaosmarioswalessapalihteu samitangtosteu anmanahpiligentos

pilih, ng, popotonganpribadiprihatinpuasapuguh, tangtupurunrarabiraksa, pangraksaramorampésranyed, ngaranyedrasa, rumasaréa, lobarécéhresep, keresepreujeungreuneuhreureuhrieutrikip, ririkipanripuhrobahroko, ududeunrua, saruarujuk, rempugrumasarupa, warnarusuh, rurusuhansaba, nyabasabotsabuk, beubeursadia, sayagasadu, sasadusagalasakeudeungsakit, ureuhrieutririkipanripuhrobahrooksarupi, r dintenlalipatilasanku anjeunprihatossaumtangtos, mbangsarirumaosseueurartos alitkalangenan, kasenengsarengbobot, upi, anwaktosbeulitansayagitamada, os

salakisalametsalat, solatsalésmasalempang, hariwangsalin, disalinsamaksampak, nyampaksampingsanding, réasarta, jeungna deuisaruasasarapsawahséjénséléh, nyéléhkeunséléwér, nyéléwérsémahsésa, karisebutsedihsemet, sereksenangsérah, nyérahkeunseubeuhseupah, nyeupahseurisiar, nyiarsibanyosimbutsirahsiritsisigsisirsoara, sorasonosorangansoresugan, manawisukupun antensapertosmondoksadayanasarengsamisasarap, neda (énjing-énjing)sawahséjénmasrahkeunmidua éréssorasonosorangansontenmanawisukucarogé, tuang rakawilujengnetepanpilegsalempang, rejag manahgentosamparannyondong, antensapertoskulemsadayanasarengsamituang (énjing-énjing)sérangsanésnyanggakeun, ngahaturkeunmidua manahtamukantunsebatsedih, sungkawawangkidraos manahmirak, ngésérwaregngalemargumujeng, méréssoantenhonéngnyalirasontenmanawisampéan

sukur, nyukuransumawon, sumawonnasunat, nyunatansungutsupayasuratsurup, kasurupansususuwengsuwungtabéattadinataitaksir, naksir, ngirataktaktalatahtambahtampatampolongtanda, ciritangen, katangentangga, tatanggatanggung (jawab)tangtung, nangtungtanwandé, tangtutanyatapitarangtaranjang, ditaranjangtarimatawar, nawartayoh-tayohnatéang, néangantémpoténjo, nénjo, tempotepitérétéréhtedun, nedunanteleg, teureuytembang, nembangtepi, engsuwungadatawitna, kawitnakokotornginten-ngintentaktakwiat saurtambihtampitampolong, tempat , wontennyepitanbahamsupadosserat, tétésankacalikanpinareupkurabu, giwangsuwung, wiat dutrupinamilari, enmamaosdugitepangterassimpendampal

titah, nitah, jurungtoa, uatonggongtopi, dudukuytulistulung, pitulungtulustuluytumpaktunduhtunggutungkul, nungkulanturunturut, nuruttutu, nutuucapudud, ngarokoulahulinumuruninaurus, nguruskeunurututahutamawaktuwaniwaraswaréh, sawaréhwarga, dulurwatara, sawatarawawuhwedakwedalwilang, kawilangwulu, wuduyakti (teu lumrah)ngajurunganpun uatonggongtopi, dudukuytulispitulungciosteras, udud, ngarokoteu toswantuncageursapalihwargisawatawiswanoh, kenalpupurwedalkaétangwulu, wuduyaktosmiwarangantuang ramapungkurtudung, langgukanseratpitandangciosteras, ulkedal, lisannyesep, ngalélétteu kéngingamengyuswaungelna, syaktosSumber:Karna Yudibrata, 1989, Bagbagan Makena Basa Sunda. Bandung: Rahmat CijulangLBSS, 2008. Kamus Umum Basa Sunda, Bandung: CV Geger Sunten

DAFTAR KECAP UNDAK-USUK BASA (RAGAM HORMAT JEUNG RAGAM LOMA) Loma Hormat ka sorangan Hormat keur ka batur abus, asup Lebet lebet acan, tacan, encan teu acan teu acan Adi Adi rai, rayi Adu Adu aben Ais Ais emban ajang, keur, pikeun Kanggo haturan ajar Ajar wulang, wuruk aji, ngaji Ngaji ngaos akang Akang engkang