Transcription

2.Snabbguide för Xerox B225/B235-multifunktionsskrivarePå kontrollpanelen går du till:3. Beroende på din e-postleverantör skriver du dittkontolösenord, app-lösenord eller autentiseringslösenord. Merinformation om lösenordet finns i E-postleverantörer, och tittasedan efter enhetens lösenord. Kopiera SidorPå skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.3.Justera inställningen.4.Kopiera dokumentet.Ange lösenordet.för att Om din leverantör inte är listad, kontaktar du din leverantöroch be om inställningarna för Primär SMTP-gateway, PrimärSMTP-gatewayport, Använd SSL/TLS och SMTPserverautentisering.4.Tryck på OK.K o p i e ra f l e ra s i d o r p å e t t a r k1.Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.2.På kontrollpanelen går du till:Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.OBS! För att undvika att bilden beskärs bör du se till attoriginaldokumentet och kopian har samma pappersstorlek.för attJustera inställningarna om det behövs.K o p i e ra p å p a p p e r e t s b å d a s i d o r1.Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.3.Justera inställningarna.4.Kopiera dokumentet. För leverantörer av e-posttjänster som inte finns i listan,kontakta din leverantör och be om inställningarna. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på OK för attnavigera genom inställningarna.A n v ä n d a E m b e d d e d We b S e r v e r1.Konfigurera SMTP-inställningarna (Simple Mail Transfer Protocol) föratt skicka ett skannat dokument via e-post. Inställningarna varierarberoende på tjänsteleverantör. Mer information finns på Epostleverantörer.Innan du börjar, se till att skrivaren är ansluten till ett nätverk och attnätverket är anslutet till Internet.Kopiera dokumentet.OBS! Om du vill göra en snabbkopia trycker du påKonfigurera inställningarna.Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.a.Gå till skrivarens startskärm, för att visa skrivarens IP-adress.IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskildamed punkter, till exempel 123.123.123.123.b.Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligtför att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.K o n fi g u r e ra S MT P - i n s t ä l l n i n g a r n a fö r e - p o s t Kopiera ange antal kopior3.2.för attE-postPå kontrollpanelen går du till:På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.På kontrollpanelen trycker du på Inställningar E-post Epostinställningar. Mer information om lösenordet finns i E-postleverantörer.På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.S ka p a ko p i o r2.1. Kopiera Sidor per sidaKopiering1.A nv än da me n y n I ns tä ll ni n ga r i s kr i v ar e n .A n v ä n d a g u i d e n fö r t rå d l ö s i n s t a l l a t i o n i s k r i v a r e n Innan du använder guiden, se till att skrivarens fasta program äruppdaterat. Mer information finns på Uppdatera inbyggdprogramvara. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på OK för attnavigera genom inställningarna.1.Tryck på E-post på startskärmen.2.Tryck på Ställ in nu, och skriv sedan din e-postadress.12.Klicka på Inställningar E-post.3.Konfigurera inställningarna i avsnittet E-postinställningar.4.Klicka på Spara.a.Mer information finns i E-postleverantörer.b.För leverantörer av e-posttjänster som inte finns i listan,kontakta din leverantör och be om inställningarna.E - p o s t l e v e ra n t ö r e rAnvänd följande tabeller, för att bestämma SMTP-inställningarna fördin e-postleverantör.

Gmail OBS! Se till att tvåstegsverifiering är aktiverat på ditt Googlekonto.För att aktivera tvåstegsverifiering, går du till sidan Säkerhet Googlekonto, loggar in på ditt konto och sedan på avsnittet Logga in påGoogle, klickar du på ärdeSMTPserverautentiseringInlog./EnkelEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens lösenordEnhet-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens lösenordApp-lösenordLösenord för användarkonto ellerapplösenord Använd ditt lösenord föranvändarkonto, för konton medtvåstegsverifiering inaktiverad. Använd ett app-lösenord, förkonton med tvåstegsverifieringaktiverad. För att skapa ett applösenord, går du till sidan OutlookLive-kontohantering och loggarsedan in på ditt konto.InställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.gmail.comPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin e-postadressOutlook LiveSMTPserverautentiseringInlog./EnkelDessa inställningar gäller e-postdomäner för outlook.com ochhotmail.com.Enhet-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterInställningVärdeEnhetens användar-IDDin e-postadressPrimär SMTP-gatewaysmtp.office365.comEnhetens lösenordApp-lösenordPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSOBS! För att skapa ett applösenord, går du till sidanSäkerhet Google-konto, loggarin på ditt konto och påavsnittet Logga in på Googleklickar du på App-lösenord.Yahoo! MailInställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.mail.yahoo.comPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin e-postadressOBS! För att skapa ett applösenord, går du till sidanSäkerhet Yahoo-konto, loggarin på ditt konto och klickarsedan på Generera applösenordAOL MailInställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.aol.comPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradObligatoriskSvarsadressDin e-postadressKräv betrott /EnkelSvarsadressDin e-postadressEnhet-Initierad e-postAnvänd enhetens nhetens användar-IDDin e-postadressEnhet-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens lösenordApp-lösenordOBS! För att skapa ett applösenord, går du till sidanSäkerhet AOL-konto, loggar inpå ditt konto och klickar sedanpå Generera app-lösenord.iCloud MailOBS! Se till att tvåstegsverifieringen är aktiverad på dittkonto.2

�rdePrimär SMTP-gatewaysmtp.mail.me.comEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens användar-IDDin e-postadressPrimär SMTPgatewayport587Enhetens lösenordLösenord för användarkontoEnhetens lösenordAnvänd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens användar-IDDin e-postadressLösenord för användarkonto ellerapplösenord Använd ditt lösenord föranvändarkonto, för konton medtvåstegsverifiering inaktiverad. Använd ett app-lösenord, förkonton med tvåstegsverifieringaktiverad. För att skapa ett applösenord, går du till sidan Säkerhetför Zoho Mail-konto, loggar in påditt konto och sedan på avsnittetApplikationsspecifika lösenord,klickar du på Generera nyttlösenord.Enhetens lösenordApp-lösenordOBS! För att skapa ett applösenord, går du till sidaniCloud-kontohantering, loggarin på ditt konto och sedan påavsnittet Säkerhet, klickar dupå Generera lösenord.Comcast MailInställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.comcast.netPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterMail.comInställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.mail.comPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens lösenordLösenord för användarkontoQQ MailOBS! Se till att SMTP-tjänsten är aktiverad på ditt konto.Zoho MailFrån startsidan för QQ Mail, klickar du på Inställningar Konto, föratt aktivera tjänsten, och sedan aktiverar du från nittet, antingen POP3/SMTPtjänsten eller IMAP/SMTP-tjänsten.InställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.qq.comVärdePrimär SMTPgatewayport587InställningPrimär SMTP-gatewaysmtp.zoho.comAnvänd SSL/TLSObligatoriskPrimär SMTPgatewayport587Kräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin e-postadressAnvänd ingInlog./EnkelKräv betrott certifikatSvarsadressDin e-postadressEnhet-Initierad e-postAnvänd enhetens nhet-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifter3

InställningNetEase Mail (mail.126.com)VärdeEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens lösenordAuktoriseringskodOBS! För att generera enauktoriseringskod, på QQ Mailstartskärmen, klickar du påInställningar Konto, ochsedan på ittet, klickar du påGenerera auktoriseringskodNetEase Mail (mail.163.com)OBS! Se till att SMTP-tjänsten är aktiverad på ditt konto.För att aktivera tjänsten på startsidan för NetEase Mail, klickar du påInställningar POP3/SMTP/IMAP, och aktiverar sedan antingenIMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.InställningPrimär SMTP-gatewayOBS! Se till att SMTP-tjänsten är aktiverad på ditt konto.För att aktivera tjänsten på startsidan för NetEase Mail, klickar du påInställningar POP3/SMTP/IMAP, och aktiverar sedan antingenIMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.InställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.126.comPrimär SMTPgatewayport465Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens lösenordAuktoriseringslösenordOBS! Auktoriseringslösenordettillhandahålls när IMAP/SMTPtjänsten eller POP3/SMTPtjänsten aktiveras.Sohu MailOBS! Se till att SMTP-tjänsten är aktiverad på ditt konto.Värdesmtp.163.comPrimär SMTPgatewayport465Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad e-postAnvänd enhetens SMTP-uppgifterEnhetens användar-IDDin e-postadressEnhetens lösenordAuktoriseringslösenordOBS! Auktoriseringslösenordettillhandahålls när IMAP/SMTPtjänsten eller POP3/SMTPtjänsten aktiveras.OBS! Auktoriseringslösenordettillhandahålls när IMAP/SMTPtjänsten eller POP3/SMTPtjänsten aktiveras.NetEase Mail (mail.yeah.net)OBS! Se till att SMTP-tjänsten är aktiverad på ditt konto.För att aktivera tjänsten på startsidan för NetEase Mail, klickar du påInställningar POP3/SMTP/IMAP, och aktiverar sedan antingenIMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.InställningVärdePrimär SMTP-gatewaysmtp.yeah.netPrimär SMTPgatewayport4654För att aktivera tjänsten på startsidan för Sohu Mail, klickar du påAlternativ Inställningar POP3/SMTP/IMAP, och aktiverar sedanantingen IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.InställningVärdePrimär SMTPgatewaysmtp.sohu.comPrimär SMTPgatewayport465Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrott certifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad epostAnvänd enhetens SMTP-uppgifter

d. Verkställ nhetens användarIDDin e-postadressEnhetens användarIDDin e-postadressEnhetens lösenordOberoende lösenordEnhetens lösenordAuktoriseringskodOBS! Det oberoende lösenordettillhandahålls när IMAP/SMTPtjänsten eller POP3/SMTPtjänsten aktiveras.Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.3.På kontrollpanelen går du till:Genvägar E-postOBS! För att skapa enauktoriseringskod på startsidan före-post, klickar du på Inställningar Fler inställningar Slutanvändare-POP/IMAP/SMTP,och aktiverar sedanAuktoriseringskodstatus.Sina Mail2.På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.4.Välj genvägen.5.Skicka e-postmeddelandet.OBS! Se till att POP3/SMTP-tjänsten är aktiverad på dittkonto. Om du stöter på fel med de angivna inställningarna, kontakta dine-postleverantör.SkanningFör att aktivera tjänsten på startsidan för Sina Mail, klickar du påInställningar Fler inställningar Slutanvändare-POP/IMAP/SMTP, och aktiverar sedan POP3/SMTP-tjänsten. För leverantörer av e-posttjänster som inte finns i listan, kontaktadin leverantör och be om inställningarna.S ka n n a t i l l e n d a t o rInnan du börjar ser du till att:S k i c ka e t t e - p o s t m e d d e l a n d eInställningVärdePrimär SMTPgatewaysmtp.sina.comPrimär SMTPgatewayport587Använd SSL/TLSObligatoriskKräv betrottcertifikatAvaktiveradSvarsadressDin et-Initierad epostAnvänd enhetens SMTP-uppgifterför attInnan du börjar, se till att SMTP-inställningarna är konfigurerade. Merinformation finns på Konfigurera SMTP-inställningarna för e-post.A n v ä n d a ko n t r o l l p a n e l e nPlacera ett originaldokument i den automatiskadokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.2.På startskärmen trycker du på E-post och anger sedan deninformation som behövs.Om det behövs konfigurerar du inställningarna för utdatafiltypen.Skicka e-postmeddelandet.Använda ett genvägsnummer1.Skapa en e-postgenväg.a.Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress iadressfältet. Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IPadressen visas som fyra nummergrupper som är åtskildamed punkter, till exempel 123.123.123.123. Om du använder en proxyserver inaktiverar du dentillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.b. Se till att datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk.Fö r W i n d o w s - a n v ä n d a r e1.3. Skrivarens fasta programvara är uppdaterad. Mer informationfinns på Uppdatera inbyggd programvara.Klicka på Genvägar Lägg till genväg.c. På menyn Genvägstyp väljer du E-post, och konfigurerarsedan inställningarna.5OBS! Se till att skrivaren läggs till på datorn. Mer informationfinns i Användarhandbok.1.Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmataren eller på skannerglaset.2.Öppna Windows Faxa och skanna på datorn.3.Välj en skannerkälla på menyn Källa.4.Ändra skanningsinställningarna om det behövs.5.Skanna dokumentet.Fö r M a c i n t o s h - a n v ä n d a r eOBS! Se till att skrivaren läggs till på datorn. Mer informationfinns i Användarhandbok.1.Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmataren eller på skannerglaset.2.Gör något av följande på datorn:a.Öppna Hämta bild.b.Öppna Hämta bild.

c. Öppna Skrivare och skannrar och välj sedan skrivare. Klickapå Skanna Öppna skanner.3.Gör något av följande i fönstret Skanner:a.Välj var du vill spara det skannade dokumentet.b.Välj originaldokumentets storlek.c. Välj Dokumentmatare på Skanningsmenyn eller aktiveraAnvänd dokumentmatare, för att skanna från denautomatiska dokumentmataren.S k r i v a u t fr å n e n m o b i l e n h e tKlicka på Skanna.FaxS k i c ka e t t fa xA n v ä n d a ko n t r o l l p a n e l e n1.Placera ett originaldokument i den automatiskadokumentmatarens inmatningsfack eller på skannerglaset.2.På startskärmen trycker du på Fax, och anger sedan deninformation som behövs.Ändra inställningarna efter behov.3.Faxa dokumentet. Tryck på Skriv ut.Mopria Print Service är en mobil utskriftslösning för mobila enhetersom körs med AndroidTM version 5.0 eller senare. Lösningen gör att dukan skriva ut direkt till alla Mopria-certifierade skrivare. Tryck på Skriv ut.OBS! Se till att du laddar ned Mopria Print Service-appenfrån Google PlayTM och aktiverar den i den mobila enheten.1.Starta en kompatibel applikation från din mobila Android-enheteller välj ett dokument från filhanteraren.2.Tryck på Fler alternativ Skriv ut.3.Välj en skrivare, och justera inställningarna vid behov.4.Tryck på Skriv ut.S k r i v a u t fr å n e n m o b i l e n h e t m e d A i r P r i n t Programvarufunktionen AirPrint är en mobil utskriftslösning som göratt du kan skriva ut direkt från Apple-enheter till en AirPrint-certifieradskrivare. Se till att Apple-enheten och skrivaren är anslutna till sammanätverk. Om nätverket har flera trådlösa nav, se till att bådaenheterna är anslutna till samma undernät.Utskrift1.Från din mobila enhet väljer du ett dokument från filhanterareneller startar en kompatibel app.S k r i v a u t fr å n e n d a t o r2.Tryck på Dela/överför Skriv ut.3.Välj en skrivare, och justera inställningarna vid behov.4.Skriv ut dokumentet.1.Öppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du försöker skrivaut.2.Justera inställningarna om det behövs.3.Skriv ut dokumentet. Skriv ut.Service Programmet stöds endast på vissa Apple-enheter.OBS! För etiketter, styvt papper och kuvert ställer du inpappersstorlek och papperstyp i skrivaren innan du skriver utdokumentet.Gör något av följande beroende på din mobila enhet: Tryck påS k r i v a u t fr å n e n m o b i l e n h e t m e d M o p r i a P r i n td. Konfigurera skanningsinställningarna om det behövs.4.2.S k r i v a u t fr å n e n m o b i l e n h e t m e d W i - F i D i r e c t Wi-Fi Direct är en utskriftstjänst som gör att du kan skriva ut till Wi-FiDirect-förberedda skrivare.OBS! Se till att den mobila enheten är ansluten till skrivarenstrådlösa nätverk. Mer information finns på Ansluta en mobilenhet till skrivaren.1.Starta en kompatibel applikation från din mobila enhet eller väljett dokument från filhanteraren.63.Välj en skrivare, och justera inställningarna vid behov.4.Skriv ut dokumentet.Underhålla skrivarenA n s l u t a ka b l a rVARNING – RISK FÖR ELSTÖT: För att undvika att få enelektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göraandra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden,faxfunktionen eller telefonen under åskväder.VARNING – FARA FÖR SKADA: För att undvika brandriskeller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ettlämpligt och jordat vägguttag som är i närheten avprodukten och är lättillgängligt.VARNING – FARA FÖR SKADA: För att undvika brandriskeller att få en elektrisk stöt använd endast den nätsladd somlevererades med produkten eller en reservnätsladd somgodkänts av tillverkaren.VARNING – FARA FÖR SKADA: För att minska brandriskenska du endast använda en 26 AWG-kabel eller störretelekommunikationskabel (RJ-11) vid anslutning av den härprodukten till det allmänna telenätet. För användare iAustralien: sladden måste vara godkänd av AustralianCommunications and Media Authority.Varning! Vidrör inte USB-kabeln, någon trådlösnätverksadapter eller skrivaren på de ställen som visas, undertiden som utskrift pågår. Om du gör det kan du förlora data,alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar pårätt sätt.

NummerSkrivarportFunktion4USB-skrivarportAnsluta skrivaren tillen dator.5NätkabelkontaktAnsluta skrivaren tillett korrekt jordatvägguttag.2.Ta bort bildhanteringsenheten.3.Ta ut den förbrukade tonerkassetten från bildhanteringsenheten.4.Packa upp den nya tonerkassetten.By t a u t t o n e r k a s s e t t e n1.NummerSkrivarportFunktion1EXT-portAnsluta fler enheter(telefon ellertelefonsvarare) tillskrivaren ochtelefonlinjen.Använd den härporten om du intehar en särskildfaxlinje för skrivarenoch om den häranslutningsmetoden kan användas iditt land ellerregion.23LINE-portEthernet-portÖppna den främre luckan.Varning! Berör en synlig metallram på skrivaren innan duberör eller kommer åt skrivarens invändiga ytor för attförhindra skador som kan uppstå genom elektrostatiskurladdning.Anslut skrivaren tillen fungerandetelefonlinje via ettvanligt telefonjack(RJ-11), ett DSLfilter, en VoIPadapter eller enannan adapter somgör att du kananvändatelefonlinjen för attskicka och ta emotfax.Anslut skrivaren tillett nätverk.7

5.6.Fördela om tonern i tonerkassetten genom att skaka den.Ta bort förseglingen och ta sedan bort omslaget.8.9.Sätt i bildhanteringsenheten.a.Den automatiska dokumentmatarens glasplattab.Skannerglasets plattac.DokumentmatarglasStäng luckan.Re n g ö r a s k a n n e r n1.7.Öppna skannerluckan.Sätt i den nya tonerkassetten i bildhanteringsenheten.2.Använd en fuktad, mjuk, luddfri trasa till att torka av följandeområden:8

d. Skannerglas3.2.Justera pappersstöden efter storleken på det papper du fyller på.3.Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.4.Stäng skannerluckan. Fyll på brevpapper med utskriftssidan nedåt och med den övrekanten av arket mot den främre delen av magasinet förenkelsidig utskrift.Fy l l a p å m a g a s i n e t1.Fyll på pappersbunten med utskriftssidan nedåt, och kontrolleraatt stöden sitter tätt mot papperet.Ta ut magasinet. Fyll på brevpapper med utskriftssidan uppåt och med dennedre kanten av arket mot den främre delen av magasinet fördubbelsidig utskrift. Skjut inte in papper i magasinet. Du kan undvika pappersstopp genom att se till att buntenshöjd är under märket som anger maxgränsen förpapperspåfyllning.5.Sätt tillbaka magasinet.Om det behövs kan du ställa in pappersstorlek och papperstyp påkontrollpanelen så att inställningarna överensstämmer medpappret.9

Fy l l a p å d e n m a n u e l l a m a t a r e n1.3.Fyll på papper med utskriftssidan uppåt.3. För enkelsidig utskrift fyller du på brevpapperet medutskriftssidan uppåt och så att den övre kanten matas in iskrivaren först.Öppna den manuella mataren.Välj ett av följande: Klicka på Sök efter uppdateringar Jag godkänner, startauppdatering. Ladda upp flashfilen. Gör följande steg för att ladda uppflashfilen.Gå till www.xerox.com, och sök efter din skrivarmodell, för densenaste fasta programvaran. För dubbelsidig utskrift fyller du på brevpapperet medutskriftssidan nedåt och så att den övre kanten matas in iskrivaren sist. Lägg i kuvert med fliken nedåt mot den vänstra sidan avpappersstödet.1. Bläddra till flashfilen.OBS! Se till att du har extraherat zip-filen för deninbyggda programvaran.Varning! Undvik pappersstopp genom att inte tvinga nedpapperen i den manuella mataren.2. Klicka på Överför Starta.Ställa i n pa pp e rs stor lek och p ap pe r styp1.2.2.På kontrollpanelen går du till:InställningarPapperMagasinkonfiguration Pappersstorlek/-typ,och väljer sedan en papperskälla.På skrivarmodeller utan pekskärm trycker du på OK för attnavigera genom inställningarna.Ställ in pappersstorlek och papperstyp.K o n fi g u r e r a W i - F i D i r e c tWi-Fi Direct är en Wi-Fi-baserad peer-to-peer-teknik som gör detmöjligt för trådlösa enheter att ansluta direkt till en Wi-Fi Directaktiverad skrivare utan att använda en åtkomstpunkt (trådlös router).1.Inställningar Nätverk/portar Wi-Fi Direct Säkerställ att pappersstorlekinställningen i enheten fördubbelsidig utskrift är konfigurerad till A4 för dubbelsidigutskrift på storleken A4.Justera pappersstödet efter storleken på det papper du fyller på. Säkerställ att pappersstorlekinställningen i enheten fördubbelsidig utskrift är konfigurerad till US Letter fördubbelsidig utskrift på storlekarna US Letter, Legal, Oficio ellerFolio.U p p d a t e ra i n b y g g d p r o g ra m v a raI vissa program krävs det en viss version av den inbyggdaprogramvaran.Kontakta en kundtjänstrepresentant för information om hur duuppdaterar den inbyggda programvaran i enheten.1.Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet. Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressenvisas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter,till exempel 123.123.123.123. Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligtför att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.2.Klicka på Inställningar Enhet Uppdatera fast programvara.10På kontrollpanelen går du till:På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.2.för attKonfigurera inställningarna. Aktivera Wi-Fi Direct–Gör det möjligt för skrivaren att sändasitt eget Wi-Fi Direct-nätverk. Wi-Fi Direct-namn–Tilldelar ett namn för Wi-Fi Directnätverket. Wi-Fi Direct-lösenord–Tilldelar lösenordet för att förmedladen trådlösa säkerheten när du använder peer-to-peeranslutningen. Visa lösenord på inställningssida–Visar lösenordet på Sidamed nätverksinställningar

Godkänn automatiskt tryckknappsbegäran–Låter skrivarenacceptera anslutningsförfrågningar automatiskt.OBS! Att ta emot tryckknappsbegäran automatiskt ärinte säkrat. Nätverkslösenordet för Wi-Fi Direct visas som standard inte påskrivarens skärm. Aktivera lösenordssymbolen, för att visalösenordet. Navigera till inställningar Säkerhet Diverse Aktivera lösenord/Visa PIN-kod, på kontrollpanelen. Navigera till Inställningar Rapporter Nätverk Sida förnätverksinställningar på kontrollpanelen, för att känna tilllösenordet för Wi-Fi Direct-nätverket utan att visa det påskrivarens skärm.På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.OBS! Du kan också konfigurera Wi-Fi Direct-namnet ochlösenord.för attPå skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna. Ethernet-kabeln är inte ansluten till skrivaren.A n v ä n d a g u i d e n fö r t rå d l ö s i n s t a l l a t i o n i s k r i v a r e n Dessa instruktioner gäller endast vissa skrivarmodeller. Innan du använder guiden, se till att skrivarens fasta program äruppdaterat. Mer information finns på Uppdatera inbyggdprogramvara.för attFö r W i n d o w s - a n v ä n d a r e1.Öppna Skrivare och skannrar och klicka sedan på Lägg till enskrivare eller skanner.2.Klicka på Visa Wi-Fi Direct-skrivare och välj sedan skrivarens WiFi Direct-namn.1.På startskärmen trycker du på Wi-Fi-ikonen och sedan trycker dupå Ställ in nu.3.Notera skrivarens åttasiffriga PIN-kod från skrivarens skärm.A n s l u ta e n m o b i l e n h e t t i l l s k r i v a r e n2.Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.4.Ange PIN-koden på datorn.Innan du ansluter din mobila enhet, se till att Wi-Fi Direct harkonfigurerats. Mer information finns på Konfigurera Wi-Fi Direct.3.Tryck på Klar.OBS! Om skrivardrivrutinen inte redan är installerad, hämtarWindows rätt drivrutin.A nv än d a m e ny n In stä ll ni n g ar i s kr i v a re n.A ns lu ta g e no m W i - F i D i r e c t1.OBS! Dessa instruktioner gäller endast Android mobilaenheter.1.Inställningar Nätverk/portar Trådlöst Konfiguration påskrivarpanelen1.Aktivera Wi-Fi, och tryck sedan på Wi-Fi Direct.3.Välj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.4.Bekräfta anslutningen på skrivarens kontrollpanel.På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka pånavigera genom inställningarna.2.OBS! Om skrivarmodellen är Wi-Fi-nätverksredo visas enuppmaning om Wi-Fi-nätverkskonfiguration under den förstainstallationen.A ns lu ta g e no m W i - F i1.Från den mobila enheten går du till inställningsmenyn.2.Tryck på Wi-Fi och välj sedan skrivarens Wi-Fi Direct-namn.OBS! Strängen DIRECT-xy (där x och y är två slumpmässigatecken) läggs till före Wi-Fi Direct-namnet.Ansluta e n dator till s kr iv ar enInnan du ansluter din dator ska du göra följande: Aktivera Wi-Fi Direct i skrivaren. På kontrollpanelen går du till:Ange Wi-Fi Direct-lösenordet.A n s l u t s kr iv a r en t il l e t t W i - F i- n ät ve rkInställningar Nätverk/portar Wi-Fi Direct Aktivera Wi-FiDirect På Notera Wi-Fi Direct-namnet. På kontrollpanelen går du till:Innan du börjar ser du till att: Aktiv adapter är inställd på Auto. På kontrollpanelen går du tillInställningar Nätverk/portar Nätverksöversikt Aktivadapter.för attVälj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.Inställningar Nätverk/portar Wi-Fi Direct Wi-Fi Directnamn Notera Wi-Fi Direct-lösenordet. På kontrollpanelen går du till:Inställningar Nätverk/portar Wi-Fi Direct Wi-Fi Directlösenord 11Klicka på den trådlösa ikonen och välj sedan skrivarens Wi-FiDirect-namn.OBS! Strängen DIRECT-xy (där x och y är två slumpmässigatecken) läggs till före Wi-Fi Direct-namnet.Från den mobila enheten går du till inställningsmenyn.2.3.Fö r M a c i n t o s h - a n v ä n d a r ePå kontrollpanelen går du till:2.Skriv Wi-Fi Direct-lösenordet.OBS! Sätt tillbaka din dator till dess tidigare nätverk efter attdu kopplat bort Wi-Fi Direct-anslutningen.Åtgärda pappersstoppU n d v i ka p a p p e r s s t o p pFy l l a p å p a p p e r p å rä t t s ä t t Se till att pappret ligger plant i facket.

Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.Korrekt papperspåfyllningFelaktig papperspåfyllningPa p p e r s s t o p p i n u t i m a g a s i n e t1.Ta ut magasinet.2.Ta bort fastnat papper. Använd inte papper som har beskurits eller klippts för hand. Fyll inte på eller ta bort ett fack när skrivaren skriver ut. Lägg inte i för mycket papper. Se till att buntens höjd är undermärket som anger maxgränsen för papperspåfyllning. Skjut inte in papper i magasinet. Fyll på papper enligt bilden. Blanda inte papper av olika storlek, vikt eller typ i samma fack. Kontrollera att inställningen för pappersstorlek och papperstyp harställts in korrekt på datorn eller på skrivarens kontrollpanel. Förvara pappret enligt tillverkarens rekommendationer.H i t ta v a r p a p p e r h a r fa s t n a t När Stopphjälp är inställd på På, matar skrivaren ut tomma ellerdelvis utskrivna sidor efter att en sida som fastnat har åtgärdats.Sök i utskriften efter tomma sidor.OBS! Kontrollera att alla pappersrester är borttagna. När Åtgärda stopp är inställd på På eller Auto, skriver skrivarenåterigen ut de sidor som har fastnat. Se till att pappersstöden är rätt placerade och att de inte tryckerhårt mot papperet eller kuverten. Säkerställ att pappersstorlekinställningen i enheten fördubbelsidig utskrift är konfigurerad till A4 för dubbelsidig utskriftpå storleken A4.1. Den automatiska dokumentmataren Säkerställ att pappersstorlekinställningen i enheten fördubbelsidig utskrift är konfigurerad till US Letter för dubbelsidigutskrift på storlekarna US Letter, Legal, Oficio eller Folio.2. Standard utmatningsfack Skj

för Zoho Mail-konto, loggar in på ditt konto och sedan på avsnittet Applikationsspecifika lösenord, klickar du på Generera nytt lösenord. QQ Mail OBS! Se till att SMTP-tjänsten är aktiverad på ditt konto. Från startsidan för QQ Mail, klickar du på Inställningar Konto, för at