Transcription

PENGENALANBidang kemahiran berfikir ini merupakan satu daripada elemen utama dalam matapelajaran Kemahiran Generik. Bidang kemahiran berfikir dirancang untukmenghasilkan pelajar yang dapat menguasai kecekapan dan keupayaan minda untukberfikir secara kritis dan kreatif.Kursus ini akan menekankan teori dan aplikasi kemahiran berfikir dalam pendidikanselaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mempunyai matlamat untukmewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada TuhanAdalah diharapkan penguasaan kemahiran berfikir dapat membantu pelajar untukmenyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam menangani tugas-tugas dancabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka sepanjang hayat kerjaya mereka. Antaracabaran-cabaran ini termasuklah perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang danperubahan persekitaran yang pesat. Keadaaan ini perlu dihadapi dengan sikap yangpositif dan pemikiran yang kritis dan kreatif. Sikap dan pemikiran begini akan dapatmencetuskan budaya ilmu yang kukuh.Tambahan pula pelajar-pelajar ini dapat menyebatikan kemahiran berfikir dalampengajaran dan pembelajaran nanti supaya murid-murid juga dapat didedahkankepada KBKK demi menyahut kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan danWawasan 2020. Penguasaan kemahiran berfikir juga akan memenuhi FalsafahPendidikan Guru.Secara keseluruhan kursus ini memperuntukkan 1 jam kredit.MATLAMATSecara am, kursus ini bermatlamat untuk membantu peserta dalam memperolehiketrampilan dalam kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Secara khusus, KBKK didedahkan kepada semua pelajar sebagai persediaan untukmereka menggunakannya bagi menimba ilmu dan meluaskan pengalaman semasamengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Rendah nanti.OBJEKTIFPada akhir kursus pelajar boleh:1. menghuraikan konsep kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif;2. menyenaraikan faedah dan penggunaan ‘whole-brain’ untuk berfikir;3. mengaplikasi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pelbagai situasi;4. menggunakan pelbagai jenis alat berfikir dalam situasi baru, dan5. mengamalkan refleksi dan metakognitif sebagai unsur-unsur utama dalambudaya berfikir.

CADANGAN STRATEGI PENYAMPAIANDalam perlaksanaan kursus kemahiran berfikir beberapa strategi seperti berikutdicadangkan:Pengajaran reflektifPembelajaran kolaboratifPembelajaran koperatifPembelajaran melalui pengalamanSumbang saranPerbincangan kumpulanTunjuk caraPenggunaan Internet sebagai resos pengajaran dan pembelajaranPenggunaan bahan multi mediaPendekatan Inkuiri penemuanPensyarah digalakkan menggunakan pelbagai strategi yang mengintegrasikanpelbagai kemahiran seperti kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.SUSUNAN KANDUNGAN DAN PERUNTUKAN MASABILTOPIK1Pengenalan Kemahiran BerfikirKonsepKepentinganFitrah pemikiranJAM22Pengkelasan Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir kritisKemahiran berfikir kreatifKemahiran membuat keputusanKemahiran menyelesaikan masalah63Alat-Alat BerfikirPengurusan grafikPeta mindaSoalan dan penyoalanAlat-alat CoRT IAlat-alat CoRT IV54Refleksi dan Metakognitif2KREDITDefinisi dan peranan refleksi danmetakognitifStrategi untuk meningkatkan refleksimetakognitifJUMLAH151 jam kredit

TOPIK 1:PENGENALAN KEMAHIRAN BERFIKIR (2 Jam)SINOPSISTopik ini adalah bertujuan membolehkan pelajar menerangkan konsep,menyenaraikan kepentingan menguasai kemahiran berfikir serta mengelakkandaripada melakukan kesilapan semasa berfikir.Pelajar juga akan dapat membandingdan membezakan fungsi kedua-dua hemisfera otak kanan dan otak kiri.HASIL PEMBELAJARANPada akhir topik ini, pelajar boleh:i. menyenaraikan kelemahan dalam proses pemikiran;ii. menyenarai kepentingan dalam menguasai kemahiran berfikir, daniii. membanding dan membezakan fungsi hemisfera otak kanan dan hemisferaotak kiri dalam konteks pemikiran keseluruhan otak.TAJUK DAN PERUNTUKAN MASABILTOPIK1Pengenalan Kemahiran BerfikirKonsepKepentinganFitrah pemikiranJAM2JUMLAH2

ARANPengenalanKemahiran Berfikir(2 Jam)1.1KonsepKemahiranBerfikir (KB)1.2Kepentinganmenguasai KBKemahiran mengumpulmaklumat:- menerangkan konsepdan definisi emahiran reflektif:- menyebutkan kelemahan- kelemahan dalampemikiranmengelakkankesilapan berfikir;kabur, sempit,bercelaru danterburu-burumeningkatkanpemikiransecara kritisdan kreatifmemperkembangkandaya intelekRujukan:Swartz & Parks(1998)- merujuk bahan daripelbagai sumber- menyebutkankepentingan kemahiranberfikirmerealisasikanWawasan 2020kepentingan global,nasional dan individu1.3Fitrah PemikiranNilai:Kesyukuran(bersyukur kepadaanugerah Tuhan)Teori OtakRoger Sperry-Fungsi hemisferaotak kanan(hoka)dan otak kiri(hoki)-penggunaan keduadua hemisfera otaksecara maksimum- menyenaraikan ciriciri dan fungsi otakkiri dan otak kananmembanding danmembezakan fungsiHOKA dan HOKISumber rujukan:Abd. FatahHassan(1998)Sumber internet untukAnatomi otak

TOPIK 2:PENGKELASAN KEMAHIRAN BERFIKIR (6 Jam)SINOPSISPelajar didedahkan dengan jenis-jenis kemahiran berfikir kritis dan kreatif sertakemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mereka akan menguasaikemahiran-kemahiran tersebut dengan menggunakan kaedah pengajaranpembelajaran melalui pengalaman.HASIL PEMBELAJARANPada akhir topik ini, pelajar boleh:i. Memberi definisi untuk kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, membuat keputusandan menyelesaikan masalahii. Menghuraikah ciri-ciri kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif,iii. Mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, membuat keputusan danmenyelesaikan masalah dalam situasi harianTAJUK DAN PERUNTUKAN MASABILTOPIK1Pengkelasan Kemakiran BerfikirKemahiran Berfikir KritisKemahiran Berfikir KreatifKemahiran Membuat KeputusanKemahiran Menyelesaikan MasalahJAM2211JUMLAH6

PENGETAHUANKEMAHIRAN2 Pengkelasan KemahiranBerfikir (6 Jam)2.1 Kemahiran BerfikirKritisDefinisiCiri-ciri pemikirankritisContoh KemahiranPemikiran Kritis- membanding danmembezakan- mengklasifikasi/mengkategori- meneliti bahagianbahagian kecildan keseluruhan- menerangkansebab- menentukansumber yangdipercayai- membuat ramalan- mengusul periksaandaian- membuatinferens- membuat ggung jawabKerajinanHemah tinggiStrategi:mengisi borang grafikdengan betulPerbincangandalam kumpulanDemonstrasiSesi BuzzPembelajaranmelalui pengalamanLatihan ‘hand-on’mengimbas kembalilangkah-langkah setiapkemahiran berfikirmenilai prosesberfikirSumber rujukanhttp://www.mindtools.comSwartz & Parks(1998)- membuatgeneralisasiSumber rujukan2.2 Kemahiran BerfikirSecara KreatifDefinisiCiri-ciri pemikiranKreatifContoh KemahiranKreatif- menjana idea- mencipta analogi- mencipta tp://www.brainstorming.co.ukSwartz & Parks(1998)Menggunakan pengurusangrafik dengan berkesanmembanding danmembezakan pemikirankritis dan kreatifLatihanSumbangsaran carauntuk meningkatkankesedaran komunitimenanganipemcemaran alam

PENGETAHUANKEMAHIRANidea- membesarkanLatihan aplikasi alat- mengecilkan- terbalikkan- susun semula- kombinasi- gantikan- ubahsuaikan- penggunaanalternative- sesuaikan2.3Cadangkan cara-caramenambahbaikkanbateri telefon bimbit.Membuat KeputusanDefinisi MembuatKeputusanProses membuatkeputusanAplikasi membuatkeputusan dalamsituasi angkahmembuat keputusandengan bijakPembelajaran koperatifSimulasiSumber rujukanSwartz & Parks(1998)Ainon yelesaikanmasalah dalamsituasi harianStrategiNilaiLangkah-langkahmenyelesaikan masalahdengan bijakKerjasamaPekaContoh aplikasikemahiranBagaimanakah sesuatukeluarga membuatkeputusan mengenaipembelian sebuahkereta baru

TOPIK 3:ALAT-ALAT BERFIKIR (5 Jam)SINOPSISTopik ini memberi tumpuan kepada alat-alat berfikir yang sesuai digunakan mengikutkemahiran tertentu seperti pengurusan grafik , peta minda, soalan dan penyoalan,alat-alat CoRT I dan alat-alat CoRT IV. Pelajar akan diberi peluang mengaplikasikanalat-alat ini dalam situasi harian.HASIL PEMBELAJARANPada akhir topik ini, pelajar boleh:i. Menjelaskan tujuan penggunaan alat-alat berfikirii. Mengaplikasikan alat-alat berfikir semasa membuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam situasi semasa.TAJUK UTAMA DAN PERUNTUKAN MASABILTOPIK1Alat-alat BerfikirPengurusan grafikPeta MindaSoalan dan penyoalanAlat-alat CoRT IAlat-alat CoRT IVJAM11111JUMLAH5

PENGETAHUANAlat-Alat Berfikir(5 Jam)3.1 Pengurusan akrif PengurusanGrafikTujuan-tujuanmenggunakanpengurusan grafikKemahiran mengumpul &menyusun maklumatdalam bentuk rajahJenis-jenis pengurusangrafik3.2 Peta mindaTakrif peta mindaCiri-ciri peta mindaPenggunaanpemetaan mindaAplikasi dalampengajaran danpembelajaran3.3 Soalan dan PenyoalanSoalan berdasarkankata tanyaSoalan bertumpu danbercapahLingkaran soalan3.4 Alat-alat CoRT 1PMI (Plus,Minus,Interesting)CAF(Consider AllFactors)C&S(Consequences& Sequels)AGO(Aims, Goals,Objectives)FIP iblities& Choices)OPV (OtherPeople’s View)Strategi:ADD: aplikasi alat-alatuntuk menganalisis isuisu semasaSumbang saranKajian masa depanPerbincangankumpulanSumber rujukan:Som & Dahlan (1998)Kemahiran memprosesmaklumat secara spontanBuzan (1993)Kemahiran membuatlakaran grafikKemahiran menggubalpelbagai jenis soalan untukmeningkatkan mutupemikiranWilen (1994)Nilai:Memupuk sikap ingintahuMenggunakan CoRT Iuntuk memperluaskanpersepsi & berfikir secarasistematikhttp://www.mindtools.comde Bono(1996)Latihan aplikasi CoRT I:CAF untuk kejadiantanah runtuhCameron HighlandsC & S ke ataskenaikan hargaminyakPMI penilaianpengajaran guruoleh murid-muridnya

AN3.5 Alat-alat CoRT IVYes, No, PoRandom InputStepping StoneConcept ChallengeRemove DefectPoints of EntryReversalFractionalizationMenggunakan CoRT IVuntuk menjana idea danuntuk membuat keputusandan menyelesaikanmasalah kehidupanNilai:Berani mencubaLatihan aplikasiCoRT IV:Menulis semulaakhbar untukmencetuskanpersepsi baruMenggunakanperkataan rawakuntuk menjana caracara meningkatkankebersihan kawasan

TOPIK 4:REFLEKSI DAN METAKOGNITIF (2 Jam)SINOPSISTopik ini memperkenalkan definisi dan peranan refleksi dan metakognitif semasaberfikir Pelajar berpeluang untuk mengamalkan refleksi dan metakognitif sebagaiunsur-unsur utama dalam budaya berfikir.HASIL PEMBELAJARANPada akhir topik ini, pelajar boleh:i. Menjelaskan definisi dan peranan refleksi dan metakognitifii. Mengaplikasikan strategi untuk meningkatkan refleksi dan metakognitif semasamembuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam situasi semasa.TAJUK UTAMA DAN PERUNTUKAN MASABILTOPIK1Refleksi dan MetakognitifJAMDefinisi dan peranan refleksi danmetakognitifStrategi untuk meningkatkan refleksimetakognitifJUMLAH112

ARANRefleksi DanMetakognitif (2 Jam)4.1 Definisi refleksi danmetakognitif4.2 Pemikiran danperanan refleksimetakognitif4.3 Strategi untukmeningkatkanrefleksi KejujuranBersikap terbukaKemahiran meningkatkanrefleksi dan metakognitifKemahiran komunikasiintrapersonal daninterpersonalRujukan:Swartz & Parks(1998)Som & Dahalan(1998)

BACAAN ASAS:1. Ainon Mohd. & Abdullah Hassan (2003). Belajar Berfikir. Bentong: PTSPublications & Distributor Sdn. Bhd.2. De Bono, E. (1997). Lateral Thinking. London: Penquin Books.3. Hj. Abdul Fatah Hassan (1998). Pemikiran Keseluruhan Otak. Kuala Lumpur:Utusan.4. Swartz, R. & Parks, S. (1998). Infusing Critical and Creative Thinking IntoContent Instruction. California: Critical Thinking Press and Software.5. Som Hj Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli. (1998). Kemahiran Berfikir secaraKritis dan Kreatif. Kuala Lumpur: Longman.6. Wilen, William W. (1994). Workshop On Critical Thinking & Questioning. KualaLumpur: Ministry of Education, Malaysia.LAMAN WEB:1. http://www.brainstorming.co.uk2. http://www.mindtools.com

RUJUKANBeyer, B.K. (1987). Practical Strateiges for the Teaching of Thinking. Boston: Allynand Bacon.Beyer, B.K. (1988). Developing a Thinking Skills Program. Boston: Allyn and Bacon.BPG. (1995). Alat-alat Berfikir. Kuala Lumpur: Unit Kurikulum, Bahagian PendidikanGuru.BPG. (1995). Kemahiran Berfikir Secara kritis dan Kreatif- Model Pengajaran danPembelajaran. Unit Kurikulum, Bahagian Pendidikan Guru, K Lumpur.Buzan, Tony. (1984). Make the Most of Your Mind. New York: Linden Press.Costa, Aurthur L. (1991). Developing Mind Vol. 1. Virginia: Association forSupervision and Curriculum Development.Costa, Aurthur I. (1991). Developing Mind Vol. 2. Virginia: Association forSupervision and Curriculum Development.Costa, A. L and Lowery, L.E. (1993). Techniques for Teaching Thinking. Pacific GroveCA: Midwest Publications.De Bono, E. (1978). Teaching Thinking. England: Penguin Books. (1993). Practical Thinking. England: Penguin Books. (1986). Po: Beyond Yes and No.England: Penguin books. (1986). CoRT Thinking: CoRT 1 Teacher’s Notes. England:Pergamon Press. (1993). Thinking Course. England : BBC Books. (1993). Teach Your Child How To Think. England : PenguinBooks.Edge, J. (1992). Cooperative Development. Harlow : Logman.Norris, Stephen P. & Ennis. H. Robert. 1989. Evaluating Critical Thinking.California : Critical Thinking Press & Software.O’Connor, J and Seymour, J. (1993). Introducing NLP - Neuro- LinguisticProgramming. London : Aquarian Press.Parks, Sandra & Black, Howard. (1992). Organising Thinking Graphic Organisers.California : Critical Thinking Press & Software.

Proctor, Bob. (1994). Creativity. Wing of Gold. (June 1994) m.s. 93-95Rowntree. Derek. (1976). Learn How To Study. London : MacDonald & Co.(Publishers) Ltd.Rupley, William H. & Blair, Timothy R. (1983). Reading Diagnosis and Remediation.Third Edition. Ohio : Merill Publishing Co. & A. Rell & Howell Information Co.Som Hj. Nor & Mohd. Dahalan Ramli. (1993). Kemahiran Berfikir Secara Kritis danKreatif - Pengenalan Am. Bahagian Pendidikan Guru.Som Hj Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli. (1998). Kemahiran Berfikir secara Kritisdan Kreatif. Kuala Lumpur: Longman.Swartz, R & Parks, S. (1994). Infusing Critical and Creative Thinking Into ContentInstruction. California : Critical Thinking Press and Software.Swartz, R.J and Perkins, D.N. (1990). Teaching Thinking : Issues and Approaches.Pacific Grove, CA : Midwest Publications.Wallace, M. (1991). Training Language Teaches : A Reflection Approach.Cambridge : CUP.Wilen, William W. (1994). Critical Thinking & Questioning. Workshop on CriticalThinking and Questioning. Staff Training And Development Unit, Ministry ofEducation. Jan 1994.Woodward, T. (1991). Models and Metaphors in Language Teacher Training : Loopinput and other Strategies.Cambridge : CUP.Wycoff, J. (1991). Mindmapping. New York : Berkley Books.

KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN RENDAHSUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN GENERIKKOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR(TERAS)AHLI PANELBilNama1. En. Manas b Lehan (Pengerusi )Maktab Perguruan Batu Pahat,KM.7 3/4 Jalan Kluang,83000 Batu Pahat,[email protected] Pendidikan (UPM)Diploma Sains dengan Pendidikan (UPM)Menghadiri kursus kemahiran berfikir di Mt. EdaCollege, Boston, USAPensyarah Ilmu Pendidikan: 8 tahunPensyarah Teknologi Maklumat & Komunikasi: 4tahunJurulatih Utama Kursus Kemahiran BerfikirJurulatih Pusat Latihan Guru Sekolah Bestari2B.A. (Hons.) dengan Pendidikan (USM)LL.B.(Hons.) LondonMenghadiri kursus kemahiran berfikir di MIT,Cambridge, USAPensyarah Ilmu Pendidikan: 19 tahunJurulatih Utama Kursus Kemahiran BerfikirJurulatih Utama Latihan Guru Sekolah BestariEn. Hong Kim GuanMaktab Perguruan PersekutuanBukit Coombe, Gelugor11700 Pulau Pinang

4 Refleksi dan Metakognitif Definisi dan peranan refleksi dan metakognitif Strategi untuk meningkatkan refleksi metakognitif 2 JUMLAH 15 1 jam kredit . TOPIK 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERFIKIR (2 Jam) SINOPSIS Topik ini adalah bertujuan membolehkan pelajar menerangkan konsep, .