Transcription

DIKKAT !Kira borcusadece büyükbir dağınucudur

“saat 9:00 daeviniz tahliyeedilecek!”Eğer uzun bir zamandan beri kiranızödenmemişse, bu veya benzerdurumlarda icra memuru size bildiriyollar.Bu duruma düşmemeniz için bubroşürü sizin için hazırladık. Kiraborcunuz varsa, size tahliyeyiengellemek için tasviyelerdebulunuyor ve danışmanlık üzerinebilgiler veriyoruz.Bu nedenle:Geç kalmadan bilgiedininiz!LandesarbeitsgemeinschaftSchuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V.

İşsizlik, gelirin azalması veya kiranınyükselmesi, kiranızın zamanındaödenmesine engel olmamalıdır:Dikkat!Evsiz kalabilirsiniz!Bir aylık kira tutarından fazla kiraborcunuz varsa, ev sahibi sizi uyarmadan kira sözleşmesini süresiz feshedebilir! Ev sahibi sürekli kiranızıödemeyi geciktirme durumunda dasözleşmeyi fesh edebilir.Aşağıdaki durumlarçok acildir: ev sahibi size karşı tahliye davasıaçmışsa vetahliye günü belirlenmişseBu nedenle: Zamanında, yani her ayın üçüncü işgününe kadar, kira sözleşmesindebaşka bir anlaşma yapılmamışsakiranızı ödeyin!Ev sahibinin yazılı uyarılarınıdikkate alın ve ev sahibiyle irtibata geçin. Ev sahibiyle irtibatageçmediğiniz zaman, ev sahibikira sözleşmesinin devamını istemediğinizi düşünecektir.İkamet ettiğiniz bölgedeki Sozialamt’a/JobCenter e başvurun.Evsiz kalma tehlikesini engelemekamacıyla, Sozialamt/JobCenter belirli durumlarda kira borcunuzuüstlenebilir.Danışmanlık imkanlarından yararlanınız:Belediyelerde bulunan sosyal yardım daireleri veya yapı ve konutşirketlerin ücretsiz danışmanlığından yararlanınız:Soziale Wohnhilfen derBezirksämterGgfs. Beratungsstellender WohnungsbaugesellschaftenAşağıdaki sorularıncevaplarını buradabulabilirsiniz:1. Ben iki aylık kiramı ödeyemedim.Ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir mi?2. Benim kira borcum iki aylık kiramiktarının toplamı kadar. Evsahibim kira sözleşmesini feshetmekle uyardı. Ne yapabilirim?3. Ev sahibi ne zaman tahliye davasıaçma hakkına sahip?4. Ev sahibim kira sözleşmesinifesh etti ve evi tahliye davasıaçtı. Sözleşmenin feshini ve evintahliyesini engelliyebilir miyim?5. Dar gelirimle kira borcumuödeyemiyorum. Nereden yardımalabilirim?

6. Sozialamt/JobCenter kira borcumuödemezse ne olur?7. Evi tahliye gününü değiştirmeimkanım var mı?8. Nereden yardım alabilirim?Nereden bilgi edinebilirim?1. Ben iki aylık kiramı ödeyemedim.Ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir miEvet! Birbirini takip eden iki kiranızı ödemede gecikmişseniz veyakısmen ödemişseniz ve birikenborçlarınız bir aylık kira miktarınıaşmışsa, ev sahibi kira sözleşmesinisüresiz (hemen) fesh edebilir. Uzunzamandan beri kiranızın sadece birkısmını ödemede gecikmişseniz veyazamanında ödememişseniz ve açıkolan miktar iki aylık kira toplamıkadarsa, ev sahibi sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.Bu nedenle zamanında, yani her ayınüçüncü iş gününe kadar, kira sözleşmesinde başka bir anlaşma yapılmamışsa kiranızı ödeyin! Kiranızızamanında ve eksiksiz ödemelisiniz.2. Benim kira borcum iki aylıkkira miktarının toplamı kadar.Ev sahibim kira sözleşmesinifesh etmekle uyardı. Neyapabilirim?Ev sahibi ile mutlaka ilişkiye geçmeniz gerekiyor. Ev sahibinden fesihhakkını kulanmamasını rica edin.İmkanınız varsa, kira borcunuzufesih bildirisi elinize geçmedenevvel bir ödemeyle kapatın. Budurumda, ev sahibi muhtemelenfesih hakkını kaybeder. Dolayısıylazaman geçirmeden kira borcunuzunüstlenilmesi için Sozialamt’a/JobCenter e başvuruda bulununuz.Kira borcunuzu hemen ödemeimkanınız yoksa, ev sahibine maddidurumunuzu bildiriniz ve kendisine,birikmiş kira borçlarını ödemekiçin güncel aylık kira ile birlikteek bir taksit ödemeyi öneriniz.Gerçekleştirilebilinecek bir miktarteklif edin. Son çözüm olarak evsahibinizden borcun taksit ile geriödeme süresinin başlangıcını ilerideki bir zamana ertelemesini ricaedin. Ev sahibi bu teklifinizi kabulederse, kira sözleşmesinin feshiniengelliyebilirsiniz.3. Ev sahibi ne zaman tahliyedavası açma hakkına sahiptir?Eğer kira sözleşmeniz süresiz feshedilmişse, ev sahibi mahkemedetahliye davası açabilir. Dava dilekçesimahkeme tarafından kiracıya iadelitaahhütlü veya posta yoluyla resmentebliğ edilir.Dikkat: Tebliğ gününden itibaren ikiaylık süre başlar (bu süre aşağıdaaçıklanacak). İki aylık süre, davadilekçesinden haberiniz olmazsa dabaşlar (örneğin hazır bulunmamanedeniyle dava dilekçesini okumamışsanız).

4. Ev sahibim kira sözleşmesinifesh etti ve evi tahliye davasıaçtı. Sözleşmenin feshini veevin tahliyesini engelliyebilirmiyim?Öncelikle, sözleşmesi fesh edilen evdebundan sonra da oturma isteğinizinolup olmadığını düşünün. Evinizdenmemnun değilseniz veya evin durumuna göre fazla kira ödediğinizidüşünüyorsanız, başka bir evegeçmeniz daha olumludur. Schufadanegativ kaydınız varsa, bulduğunuzuygun evi kiralamakta zorlukçekersiniz. Yeni bir evin kiralanması,çoğunlukla eski ev sahibinizden kiraborcunuzun olmadığına dair belgeyialamama nedeniyle engellenebilir. Evsahibiniz, bu belgeyle kendisine kiraborcunuz olmadığını tasdik eder.Sözleşmesi fesh edilen evde kalmakararı aldıysanız, hemen hareketegeçmeniz gerekir! Usulen, kira borcunuzun en geç mahkemede görülmekte olan tahliye davasının açılmasından itibaren iki ay içinde ödenmesi gerekir (davanın mahkemetarafından kiracıya resmen tebliği).II) alıyorsanız, JobCenter SGB II’in(Sosyal Güvenlik Kanunu II) 22.maddesinin 5. bendine dayanarakkira borcunuzu size kredi verereküstlenebilir. JobCenter den yardımalmıyorsanız, Sozialamt (sosyalyardım dairesi) SGB XII’in (SosyalGüvenlik Kanunu XII) 34. maddesinedayanarak kira borcunuzu ev kaybınıengellemek için karşılayabilir.JobCenter/Sozialamt kira borçlarınızı,sadece ilerideki kiranın tarafınızdandüzenli olarak ödenme emniyetivarsa ve borcun üstlenmesi sonucuevinizin korunması ve evsiz kalmatehlikesinin engellenmesi sözkonusuysa üstlenir.Bu demektir ki: Evsiz kalma tehtidi,kira sözleşmesinin feshi veya tahliyedavası açılmasıyla söz konusuolabilir. Kira borcunuz, geçmiştebaşka bir kira borcunuz yoksa vekiranız uygunsa üstlenilir.5. Dar gelirimle kira borcumu ödeyemiyorum. Nereden yardımalabilirim?Sozialamt (sosyal yardım dairesi) kiraborçlarınızın üstlenilmesine olumlucevap vermişse, mali durumunuzagöre ya bir defaya mahsus karşılıksızyardım olarak veya size borç vermeşeklinde üstlenecektir. JobCentertarafından üstlenilen borçlar sadecesize borç verme şeklinde olacaktır.Şayet kira borçlarınızı kendi gücünüzleödeyemiyorsanız, kira borçlarınınüstlenilmesi için JobCenter’e/Sozialamt a başvurma imkanınızbulunmaktadır: İşsizlik parası II (AlGDikkat! Sosyal yardım daireleri(Sozialämter) tarafından verilenkira borçlarının üstlenilmesi hizmetison senelerde azalmıştır. Bu hizmetkonut pazarına da bağlıdır. Çoğu

sosyal yardım dairesi, kira borcununüstlenilmesi başvurularını red eder vekişiye kendisine uygun bir ev bulmateklifinde bulunur. Bundan sonrakisorun sadece taşınma sorunu değildir.Pratik olarak, kirası uygun olan bir evbulma gayet zordur. Çoğu ev sahibievlerini sadece, kiracı evvelki evsahiplerine kira borcunun olmadığınıispat etmişse kiraya verir.Dikkat! Son iki sene içinde kiraborcunuzdan dolayı kira sözleşmeniz süresiz feshedilmişse, ev sahibisözleşmeyi devam ettirme mecburiyetinde değildir. Sozialamt/Jobcenter kira borcunuzu karşılamabasvurunuza olumlu cevap versedahi, ev sahibinin sözleşmeyi devamettirme mecburiyeti yoktur!6. Sozialamt/JobCenter kira borcumu ödemezse ne olur?Tahliye davası ile evi terketmenizistenilecektir. Ayrıca sizden kiraborcunuzun ödenmesi ile birlikteaylık kiranın ödenmesi istenilecektir.Dava dilekçesi ve mahkemedeki celseiçin size davetiye tebliğ . Yükseltilmiş borçmiktarına karşı koruma haklarınızıkullanmanız ve tahliyenin tehiri içinbaşvurularınızı yapmanız gerekir.Celse gününde tahliye ilamı verilir.Bu karar evi belirli bir zamana kadarboşaltmanızı belirler. Ev kendiniztarafından boşaltılmazsa, icra memurutarafından zorla boşaltılacaktır.Yüksek olan icra masraflarınıkendiniz karşılamalısınız. Tahliyedenevvel tüm mobilya ve eşyalargötürüleceğinden, evraklarınızı vedeğerli eşyalarınızı muhafaza edin.Sosyal yardım dairesine başvurun.Ev sahibiniz kira sözleşmesini devamettirmiyorsa, sosyal yardım dairesisize gösterişli olmasa da en azındannormal standarta olan geçici bir evtemin edebilir.Dikkat! Bu aşamada eviniziterketmeyi engelliyemezsiniz. Evikendiniz terk ettiğinizde, ev sahibinibu konu hakkında bilgilendirdiğinizdeve anahtarları ev sahibine iadeettiğinizde, en azından yüksek olanicra masraflarından kurtulursunuz.Dikkat: Zorunlu tahliye sadecesulh mahkemesinin kararıyla veicra memuru tarafından yapılır.7. Evi tahliye gününü değiştirmeimkanım var mı?Evet! Dava sürecinde icra mahkemesinden uygun bir tahliye süresi talebediniz. Tahliyenin tehiri, ancak mahkemeye ilerideki kiranızı aksatmadanödeyeceğinizi ve ev aradığınızı kanıtlarsanız mümkündür. İkinci bir tehirbaşvurusu en geç ilk sürenin bitimine14 gün kala yapılabilinir. Tahliyesüresi yanlızca mahkeme tarafındanbir sene ertelenebilir.

Size verilen süre biterse, sadeceistisnai müsaade icrayı tehir edebilir.Bunun ile ilgili kararı her zaman icramahkemesi verir.Dikkat: Acil durumlarda, icradankorunmak için icra mahkemesindenihtiyati tedbir emri çıkartmak (einstweilige Anordnung) zorundasınız.Bu durumda hukuki danışmadanyararlanınız!8. Nereden yardım alabilirim?Nereden bilgi edinebilirim?Oturduğunuz semtin borçlular içindanışma merkezinden (Schuldnerberatung) bilgi alınız. Ayrıca sosyalyardım dairesinden (Fachstelle fürWohnungsnotfälle), JobCenter’denveya yapı ve konut şirketlerinin(Wohnungsbaugesellschaften) danışmanlığından da bilgi alabilirsiniz.(Genel bilgi numaraları) – Sosyalyardım daireleri – Soziale Wohnhilfen – sürekli ikametgah değişikliğinedeniyle aşağıda belediyelerin genelbilgi numaralarını veriyoruz:Hızlı bir şekilde yetkili yere ulaşmakiçin, Soziale Wohnhilfe/Fachstellefür Wohnungsnotfälle’ye sorun. Kiraborçlarının üstlenilmesi ile ilgili bilgialmak istediğinizi 0oder au3303 – 60-0Treptow-Köpenick6172-0

Kira borcu sadece büyük birdağın ucudurGeç kalmadan bilgi edininiz!Ciddi bir borçlular ve iflas için danışma merkezi ücretsizdir!Berlin’de eyalet mercileri tarafından tanınan “uygun kurum” veyaborçlular için danışma merkezlerinin hiç biri ücret talep etmez.(İstisna: eyalet mercileri tarafından tanınan bir borçlular içindanışma merkezi, iflas etmiş bir işyerinin çalışanları için,tüketici iflas davasını yürütme hizmetini ücret karşılığındasunmakta)Berlin için danışma hattı:0180 5 750 250(dakikası 14 cent)veya: www.schuldnerberatung-berlin.deve Almanya çapında www.forum-schuldnerberatung.deve www.meine-schulden.deLANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNERUND INSOLVENZBERATUNG BERLIN E.V.Herausgeber: Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V.Genter Straße 53, 13353 Berlin3. Auflage 2006, Stand 10/2006Der Druck der Broschüre wurde ermöglicht durch eine Förderung derSenatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz.Herstellung:Rudower Panorama Verlag & Medien GmbH, Köpenicker Straße 76, 12355

Treptow-Köpenick 6172-0. LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG BERLIN E.V. . veya: www.schuldnerberatung-berlin.de ve Almanya çapında www.forum-schuldnerberatung.de ve www.meine-schulden.de. Title: Schuldnerbera