Transcription

KATALOG CLOUD USLUGA BH TELECOMAverzija 10.0, u primjeni od 15.01.2022.

SADRŽAJ:1UVOD. 32USLUGE . 42.1COMPUTING . 42.1.1 Virtuelni serveri/mašine . 42.1.2 OS Image. 42.1.3 Upravljana usluga . 42.2NETWORKING . 52.2.1 Cloud Access usluga. 52.2.1.12.2.1.22.2.2Private Connect. 5Public Connect . 5Secure Gateway usluga . 52.2.2.1Secure VPN Gateway . 52.2.2.2Secure Internet Gateway . 52.2.2.2.1 Dodatne sigurnosne usluge. 52.2.3Upravljana usluga . 62.2.3.1Managed CPE . 62.3HOUSING . 72.3.1 Kolokacija u Data Centru BH Telecoma . 72.3.1.13Upravljana usluga Smart Hands & Eyes . 7HOSTING . 8WEB HOSTING . 8EMAIL HOSTING . 9DOMAIN HOSTING . 10STORAGE . 11CLOUD STORAGE . 11BUSINESS CONTINUITY. 12CLOUD DIRECT BACKUP . 12CONSALTING . 132.42.4.12.4.22.4.32.52.5.12.62.6.12.7CJENOVNIK CLOUD USLUGA . 143.1COMPUTING . 143.1.1 UPRAVLJANA USLUGA . 153.1.2 DODATNE USLUGE . 153.2NETWORKING . 173.2.1 Cloud Access usluga. 173.2.1.13.2.1.23.2.2Private Connect. 17Public Connect . 17Secure Gateway usluga . 183.2.2.1Secure VPN Gateway . 183.2.2.2Secure Internet Gateway . 183.2.2.2.1 Dodatne sigurnosne usluge. 183.2.3 Upravljane usluge . 183.3HOUSING . 193.3.1 Kolokacija u Data Centru BH Telecoma . 193.3.2 Upravljane usluge . 193.4HOSTING . 203.4.1 WEB HOSTING, EMAIL HOSTING, DOMAIN HOSTING . 203.4.2 DODATNE USLUGE . 203.4.2.1 Domena . 203.4.2.2 Dodatni disk prostor . 203.5STORAGE . 213.5.1 CLOUD STORAGE . 213.5.2 Upravljane usluge . 213.6BUSINESS CONTINUITY. 221

3.6.13.6.1.13.6.1.23.6.23.6.2.13.73.84CLOUD DIRECT BACKUP . 22CLOUD DIRECT BACKUP REPOSITORY AS A SERVICE [BRAAS] . 22CLOUD DIRECT BACKUP AS A SERVICE [BAAS] . 22DODATNE USLUGE . 23PODRŠKA ZA CLOUD DIRECT BACKUP . 23CONSALTING . 23DODATNE I ADMINISTRATIVNE USLUGE . 24USLOVI PRUŽANJA/KORIŠTENJA CLOUD USLUGA BH TELECOMA . 274.1OPŠTI USLOVI CLOUD USLUGA . 274.2POSEBNI USLOVI CLOUD USLUGA . 344.2.1 POSEBNI USLOVI COMPUTING USLUGA . 344.2.2 POSEBNI USLOVI NETWORKING USLUGA . 384.2.3 POSEBNI USLOVI HOUSING USLUGA . 434.2.4 POSEBNI USLOVI HOSTING USLUGA . 474.2.5 POSEBNI USLOVI STORAGE USLUGA . 504.2.6 POSEBNI USLOVI BUSINESS CONTINUITY USLUGA . 524.3SERVICE LEVELS . 564.3.1 Garantovana raspoloživost computing resursa . 562

1UVODU Katalogu Cloud usluga BH Telecoma predstavljen je portfolij Cloud usluga BH Telecoma,koji obuhvata Cloud usluge koje BH Telecom pruža samostalno i/ili u saradnji sa partnerima.BH Telecom Cloud portfolij čine IaaS, PaaS i SaaS Cloud usluge i servisi.BH Telecom pruža Cloud usluge zasnovane na Public Cloud modelu implementacije, navlastitoj infrastrukturi u Data Centrima BH Telecoma, lociranim u BiH. Primarni Site DataCentra BH Telecoma smješten je u Sarajevu, sekundarni Disaster Recovery Site smješten jeu Zenici.Katalog Cloud usluga BH Telecoma organizovan je kroz sljedeće using2.4Hosting2.5Storage2.6Business Continuity2.7Consalting3CJENOVNIK CLOUD g3.5Storage3.6Business Continuity3.7Consalting3.8Dodatne i administrativne usluge4USLOVI PRUŽANJA/KORIŠTENJA CLOUD USLUGA BH TELECOMA4.1Opšti uslovi Cloud usluga4.2Posebni uslovi Cloud usluga4.2.1Posebni uslovi Computing usluga4.2.2Posebni uslovi Networking usluga4.2.3Posebni uslovi Housing usluga4.2.4Posebni uslovi Hosting usluga4.2.5Posebni uslovi Storage usluga4.2.6Posebni uslovi Business Continuity usluga4.3Service levels3

2USLUGE2.1 ComputingBH Telecom Cloud Computing usluga korisniku omogućava korištenje Cloud infrastrukture uData Centru BH Telecoma kao servisa, odnosno korištenje virtuelnih mašina/servera sazakupljenim serverskim resursima: procesorska snaga, radna memorija i prostor za pohranupodataka, u Data Centru BH Telecoma.2.1.1 Virtuelni serveri/mašineVirtuelne mašine/serveri sastoje se od procesora (vCPU), memorije (RAM), OS image(operativni sistem, public/private image) i storage resursa.2.1.2 OS ImageKorisnicima su dostupni public i private image-i operativnih sistema.Public image OS,a.b.c.d.e.prekonfigurisani od strane BH Telecoma:SuSe Linux,Red Hat Linux ,Ubuntu,Centos,Windows Server.Korisnici imaju mogućnost da koriste svoj image operativnog sistema (Private image OS).Korisnicima su dostupni SQL Server imagei.2.1.3 Upravljana uslugaKorisnik BH Telecom Cloud Computing usluge ima mogućnost korištenja usluga BH Telecomaza upravljanje resursima koje koristi na Cloud infrastrukturi u Data Centru BH Telecoma. Podupravljanjem se podrazumijevaju usluge vezane za instalaciju, održavanje i administracijuvirtuelnih mašina/servera.Usluge upravljanja resursima od strane BH Telecoma dostupne su kroz besplatan ITSM Basicpaket, uključen u mjesečnu naknadu za korištenje BH Telecom Cloud Computing usluge i kaopojedinačne ITSM usluge.IT SM Basica. 24x7 podrška za hardwareb. Monitoring performansic. Full backup VMa.b.c.d.IT SM uslugeAnaliza sigurnosti OS-aAdministracija i ažuriranje OS-aUpravljanje DB serveromUpravljanje aplikacijama4

2.2 Networking2.2.1 Cloud Access uslugaCloud Access usluga omogućava povezivanje lokacija korisnika sa Data Centrom BHTelecoma.Korisniku usluge omogućeno je dodatno na zahtjev besplatno korištenje jedne virtuelnemašine/servera (VM Image: 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB HDD; OS: Ubuntu, Centos).Proširivanje, korištenje dodatnih resursa naplaćuje se po cjenovniku Computing usluga.2.2.1.1 Private ConnectCloud Access Private Connect usluga omogućava povezivanje lokacija korisnika sa BHTelecom Data Centrom kroz pristupnu mrežnu infrastrukturu BH Telecoma, dediciranimlinkovima simetričnog i asimetričnog kapaciteta.2.2.1.2 Public ConnectCloud Access Public Connect usluga omogućava povezivanje lokacija korisnika sa BHTelecom Data Centrom dodjeljenim linkovima kroz javnu Internet mrežu.2.2.2 Secure Gateway uslugaUsluga Secure Gateway je dodatna Cloud Access usluga koja korisniku omogućava:- korištenje VPN gateway funkcionalnosti – Secure VPN Gateway ,- korištenje Internet gateway funkcionalnosti – Secure Internet Gateway.2.2.2.1 Secure VPN GatewayUsluga Secure VPN Gateway korisniku omogućava uspostavljanje multipoint mrežnekomunikacije između svih lokacija koje je povezao sa Data Centrom, zakupljenih resursa uData Centru (mash topologija).Usluga Secure VPN Gateway se automatski aktivira u slučaju povezivanja više od jedne(druge, treće ) lokacije sa Data Centrom BH Telecoma. Uspostavlja se VPN funkcionalnostizmeđu svih krajnjih tačaka/lokacija korisnika.2.2.2.2 Secure Internet GatewayUsluga Secure Internet Gateway korisniku omogućava korištenje funkcionalnosti virtuelnogInternet gatewaya, odnosno siguran pristup sa/ka Interneta/u iz hibridnog mrežnog okruženjakoje je korisnik kreirao povezivanjem svojih lokacija i resursa u Data Centru BH Telecoma.2.2.2.2.1 Dodatne sigurnosne uslugeJavne IP adrese: Usluga omogućava zakup javnih statičkih IP adresa od BH Telecoma, pozoni/subnetu korisnika i/ili virtuelnoj mašini korisnika.Internet protection – mail protection: Antivirus i Antispam zaštita korisničke mreže i resursau Data Centru BH Telecoma od virusa, spama i drugog neželjenog sadržaja.Internet protection – web server protection: Usluga omogućava postavljanje WebApplication Firewall (WAF) ispred servera u vlasništvu korisnika. BH Telecom konfigurišeWAF.Internet protection – mail and web: Usluga uključuje i mail i web zaštitu.DDoS zaštita: Usluga omogućava preveniranje i zaštitu korisničkih resursa u Data Centru BHTelecoma i mreže korisnika od zlonamjerenih napada sa Interneta, ispitivanjem saobraćaja najavnim IP adresama.5

2.2.3 Upravljana usluga2.2.3.1 Managed CPEManaged CPE je dodatna usluga na Cloud Access Private Connect usluzi koja omogućavakorisniku da funkcije konfigurisanja, monitoringa i održavanja na mrežnom nivou, za linkovekoji se koriste za povezivanje sa Data Centrom BH Telecoma, prenese na BH Telecom. BHTelecom je zadužen za nabavku, ugradnju, konfiguraciju, rutiranje i upravljanje korisničkihCE/CPE rutera.Uslugu je moguće koristiti kao dodatnu u slučaju kada je povezivanje na Data Centar BHTelecoma realizovano kroz mrežu BH Telecoma, korištenjem Private Connect usluge.Usluga uključuje: Korištenje CPE uređaja BH Telecoma; Inicijalnu konfiguraciju- pristup uređaju, sigurnost, nadzorni protokol,- konfiguracija fizičkih i logičkih WAN i LAN portova,- konfiguracija mrežnih i routing protokola (ili statičko routiranje),- konfiguracija DNS, NAT, DHCP, NTP, Monitoring i održavanje- stalni monitoring i proaktivni nadzor uređaja,- alarmi u slučaju prekida ili većih grešaka na uređaju ili WAN konekciji,- otklanjanje smetnji uočenih alarmom bez potrebe prijave od strane korisnika,- otklanjanje smetnji po prijavi korisnika,- otklanjanje ostalih uočenih ili prijavljenih hardware, software i konekcijskihproblema,- preventivno održavanje - backup konfiguracije, upgrade OS/Firemware-a uslučaju uočavanja problema (software bug), itd, Izmjene inicijalne konfiguracije na zahtjev korisnika u okviru već konfigurisanihparametara i postavki, bez izmjena u dizajnu mreže. Priključenje korisničke LAN mreže. Monitoring i upravljanje CPE uređaja i linka. 24x7 proaktivno nadgledanje,izdavanje/generisanje alerta. Pregled ostvarenog saobraćaja – trenutno na linku i istorijat na dnevnoj, sedmičnoj,mjesečnoj i godišnjoj bazi, ukoliko postoji tehnička mogućnost.6

2.3 Housing2.3.1 Kolokacija u Data Centru BH TelecomaKolokacija u Data Centru BH Telecoma omogućava iznajmljivanje kolokacijskog prostora sapotrebnom infrastrukturom u BH Telecom Data Centru za smještaj i priključenje korisničkihservera i druge aktivne mrežne opreme.2.3.1.1 Upravljana usluga Smart Hands & EyesUpravljana usluga Smart Hands & Smart Eyes korisniku omogućava da brigu o infrastrukturi ipodršku poslovanja prebaci na stručno osoblje BH Telecoma.Prvi nivo podrške je dostupan tokom svakog radnog dana od 8 do 16 sati, uz vrijeme odzivado 1 sat. Uključena je podrška BH Telecoma za:- Prespajanje opreme unutar kolokacionog ormara,- Provjeru aktivnosti signalizacionih lampica na uređaju i provjera poruka na zaslonimauređaja,- Prijem i pokretanje CD, DVD, USB i drugih instalacionih medija,- Po urgentnom zahtjevu korisnika omogućena je podrška i izvan radnog vremena, dakleu okviru 24/7 za fizičko restartovanje: servera, routera, switcheva, firewalla i drugihuređaja u kolokacionom ormaru.Drugi nivo podrške može biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini ipodrazumijeva sljedeće usluge na zahtjev korisnika:- Sve pobrojano na Prvom nivou podrške,- Urgentni zahtjevi tokom radnog vremena sa odzivom do 30 minuta i vremenom reakcijeod 1h u toku radnog vremena,- Urgentni zahtjevi van radnog vremena,- Asistirana podrška na kolociranom hardveru u koordinaciji sa klijentom,- Montaža, demontaža, slanje i prijem opreme.7

2.4 Hosting2.4.1 Web HostingWeb hosting usluga BH Telecoma omogućava pohranu web stranica/aplikacija na web servereu Data Centrima BH Telecoma, smještenim u BiH.Usluga se realizuje po modelu dijeljenog hostinga koji podrazumijeva smještanje web stranicaviše korisnika na jedan fizički server pri čemu resurse tog servera dijeli više korisnika. Na takvojhosting platformi svaki korisnik ima svoj dodijeljeni udio određenih servisa kao što su diskovniprostor, broj email računa, FTP računa, baza podataka i slično. Međutim, korisnici sve resursekoji se tiču rada servera, kao što su RAM i CPU, Apache server, MySQL server i mail server,međusobno dijele.Za realizaciju Web hosting usluge koristi se serverska tehnologija Linux i Appache. Uključenje Control panel za administraciju, upravljanje sadržajem i korištenje/aktivaciju dodatnihusluga.Web hosting usluga uključuje email i domain hosting.Web Hosting eograničenoNeograničeno1510a) com.ba domenab) eksterna domenaPoddomena uključena u naknaduBesplatan Let's Encrypt SSL certifikatdo 1do 1X do 5do 5neograničeno do 10do 10neograničeno Disk prostor (SSD)2 GB4GB10GBNeograničenNeograničenNeograničen Baze podatakaMy SQLSkriptni jezici1NeograničenoNeograničenoPHP 256MB256MB512MB2GBZimbra5GBZimbra10GBZimbraE-mail ail noPOP3/IMAP/SMTP Webmail Calendar Tasks Adress Book Maksimalan broj web siteova koji se mogukreirati u okviru paketaMaksimalan broj domena koje se mogu zakupitiu okviru paketaMaksimalan broj domena uključenih u naknadu:Mjesečni promet (HTTP FTP MAIL)Dnevni backupUpravljanje DNS zapisimaPHP Memory LimitEmail karakteristikeEmail disk prostorEmail sistem8

Antispam[CISCO Iron Port]Antivirus[CISCO Iron port]Ostale karakteristike/funkcionalnosti Free migration assistance Dodatne web hosting usluge su:- Dodatni 1 GB disk prostora za email,- Dodatnih 100 MB disk prostora,- Dodatna com.ba domena,- Dodatna eksterna domena (domena koja je već registrovana kod drugog registratora),- Zakup dodatne poddomene,- Alias na domenu.Dodatne Web hosting usluge omogućavaju kreiranje prilagođenih planova prema potrebamakorisnika, kroz dokup pojedinih resursa.2.4.2 Email HostingEmail hosting usluga omogućava kreiranje neograničenog broja mail adresa i domena zaemail hosting, korištenje email servisa.Za realizaciju email hosting usluge koristi se Zimbra email platforma.Disk prostorE-mail account-aEmail hosting10GBneograničenoEmail alias-aneograničenoEmail POP3/IMAP/SMTP Webmail Calendar Tasks Adress Book Antispam [CISCO Iron Port] Antivirus [CISCO Iron Port] Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketaMaksimalan broj domena uključenih u naknadu:a)com.bab) eksterna domenaPoddomena uključena u naknaduNeograničeno5do 5do 5NeograničenoControl panel Upravljanje DNS zapisima Dnevni backup Korisnik incijalno dodjeljeni disk prostor za email može proširivati na zahtjev korištenjemdodatne usluge Dodatni 1 GB disk prostora za email.9

Dodatne email hosting usluge su:- Dodatni 1 GB disk prostora za email,- Dodatna com.ba domena,- Dodatna eksterna domena (domena koja je već registrovana kod drugog registratora),- Zakup dodatne poddomene.2.4.3 Domain HostingDomain hosting usluga omogućava registraciju domenskih imena, upravljanje DNS zapisima,parkiranje domena i korištenje dodatnih usluga:- Dodatna com.ba domena,- Dodatna eksterna domena (domena koja je već registrovana kod drugog registratora),- Zakup dodatne poddomene.Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketaDomain hostingneograničenoMaksimalan broj domena uključenih u naknaduXControl panel Upravljanje DNS zapisima Dnevni backup 10

2.5 Storage2.5.1 Cloud StorageCloud Storage usluga uz pomoć cloud tehnologije omogućava Korisniku pohranu podataka naresursima BH Telecoma. Podaci se spremaju u Data centru BH Telecoma u skladu sa ITstandardnima, kojima se lako pristupa i upravlja velikom brzinom. Visoko kapacitivni storageza velike količine podataka dostupan je putem BH Telecom Cloud storage servisa, kojegkarakteriše ekonomičnost, visoka dostupnost i ukupna veličina pohrane podataka, koja semože skalirati u zavisnosti od stvarnih potreba korisnika.Cloud storage usluga se pruža prema sljedećim karakteristikama:- Scale-out arhitektura - full symmetric cluster,- High availability – no signle point of failure,- Data protection – flexprotect file-level striping,- Data replication – reliable disaster recovery capability – syncIQ,- Data retention – protect data with isilon smartlock (write once read many).11

2.6 Business Continuity2.6.1 Cloud Direct BackupCloud Direct Backup je “as a service” Cloud bazirana usluga koja korisnicima omogućavaautomatizirano kreiranje i pohranu sigurnosnih kopija podataka sa različitih repozitorija ukorisničkoj IT infrastrukturi, na resurse u Data Centru BH Telecoma.Usluga je dostupna u dvije (2) opcije:- Cloud Direct Backup Repository as a Service (BRaaS),- Cloud Direct Backup as a service (BaaS).Cloud Direct Backup Repository as a Service (BRaaS) je opcija namjenjena korisnicima kojiveć imaju Veeam softver i žele koristiti storage resurse u Data Centru BH Telecoma kaobackup repozitorij.Cloud Direct Backup as a Service (BaaS) namjenjena je korisnicima kojima je potrebnocjelovito backup rješenje, koje uključuje backup softver i licence, te repozitorij/prostor zapohranu podataka. U ovom slučaju BH Telecom obezbjeđuje Veeam softver i licence.Osnovne funkcionalnosti usluge Cloud Direct Backup su:- Backup: kreiranje image-level backup za virtuelne, fizičke, cloud mašine;- Restore: iz backup file na originalnu ili novu lokaciju zavisno od konfiguracije/zahtjevakorisnika;- Backup Copy: kreiranje kopija backup file na sekundarni repozitorij u Dana Centru BHTelecoma ( u sklopu 3-2-1 backup policy);- Pohranjivanje backup-ovanih podataka/file-ova na resurse u Data Centru BH Telecoma;- Restore verifikacija.Za realizaciju usluge koristi se Veeam rješenje.Korisnik Cloud Direct Backup usluge može na zahtjev koristiti i dodatnu uslugu Podrške BHTelecoma za isporuku i korištenje Cloud Direct Backup.12

2.7 ConsaltingBH Telecom pruža usluge savjetovanja, projektovanja i implementacije projektovanih rješenjakorisnicima koji trebaju podršku za planiranje Cloud okruženja i uspostavljanje rješenjabaziranih na Cloud tehnologijama i servisima.Usluga Consulting-a podrazumijeva savjetovanje/projektovanje rješenja/arhitekture i možeuključivati:- Analizu i dizajn rješenja prema potrebama korisnika,- Savjetovanje korisnika za implementaciju kreiranog rješenja,- Savjetovanje korisnika za razvoj, poboljšanje, održavanje klijentskog Cloud okruženja.Usluga implementacije može podrazumijevati i realizaciju rješenja na Cloud okruženju BHTelecoma i partnera sa kojima BH Telecom ima ugovor o partnerstvu kreiranog kroz uslugusavjetovanja/projektovanja.Za realizaciju usluge angažuju se specijalizirani arhitekti rješenja (Solution Architect) BHTelecoma, sistem inžinjeri i administratori BH Telecoma.13

3CJENOVNIK CLOUD USLUGA3.1 ComputingComputingJedinicamjereCijenabez PDVCijenasa PDVBH Telecom Cloud ComputingNaknada za aktivaciju uslugejednokratno51,2860,00Naknada za korištenje usluge*mjesečno51,2860,00Virtuelna mašina Lx86 VM i Wx86Resursi za virtuelne mašinevCPU (1 komad):a. sa distribucijama linux operativnog sistema;private image;0,0220,0257b. sa Windows Server;sat0,0430,05c. sa SQL Server Standard;0,220,257d. sa SQL Server Enterprise;0,730,85e. sa SQL Server Web.0,060,07RAM (1 GB)sat0,010,0117HDD (1GB)sat0,00050,0006Enterprise Cloud – ponuda istekla 30.06.2021.Napomena:Cijene iz ove tabele se primjenjuju za one Korisnike koji su ovu uslugu ugovorili najkasnijezadnjeg dana važenja ponude. Cijene ostaju na snazi sve dok se ne izvrši migracija Korisnikana novu/aktuelnu ponudu. BH Telecom zadržava pravo da Korisnika samostalno migrira nanovu ponudu.Izuzetak od navedenog u prethodnoj rečenici su usluge Disaster Recovery i Administracijana zahtjev, koje se primjenjuju po inoviranim uslovima, cijenama i pravilima.Pristup usluzijednokratno85,47100,00Naknada za korištenje uslugemjesečno21,3725,00Dodatne uslugeIaas uslugaNaknada za korištenje uslugemjesečno42,7350,00IT SM (managed services) paketiIT SM Paket 1mjesečnobesplatnoIT SM Paket 2mjesečno100,00117,00IT SM Paket 3mjesečno400,00468,00Usluge iz IT SM paketa pojedinačnosat70,0081,90Najam virtuelne mašine/serveraVirtuelne mašine PowerResursi za virtuelne mašine AIX i Linux for PowerHDD (1 GB)sat0,00150,0018vCPU (1 komad)sat0,150,17RAM (1 GB)sat0,0350,04Virtuelna mašina x86 VMResursi za virtuelnu mašinu Lx86 VM i Wx86 VMHDD (1 GB)sat0,00110,00013vCPU (1 komad):a. sa distribucijama linux operativnog sistema;0,0220,0257private image;b. sa Windows Server 2016;sat0,0430,05c. sa SQL Server 2017 (Standard);0,220,257d. sa SQL Server 2017 (Enterprise).0,730,85RAM (1 GB)sat0,00990,011614

Private Cloud – ponuda istekla 30.06.2021.Napomena:Cijene iz ove tabele se primjenjuju za one Korisnike koji su ovu uslugu ugovorili najkasnijezadnjeg dana važenja ponude. Cijene ostaju na snazi sve dok se ne izvrši migracija Korisnikana novu/aktuelnu ponudu. BH Telecom zadržava pravo da Korisnika samostalno migrira nanovu ponudu.Pristup usluzijednokratno5,005,85Naknada za korištenje uslugemjesečno5,005,85Dodatne uslugePovećanje propusnosti sa 100 Mbps na 1 Gbps (pomjesečno10,0011,70VM)Backup podatakaBackup 50 GBmjesečno50,0058,50Backup 100 GBmjesečno90,00105,30Backup 200 GBmjesečno150,00175,50Resursi za virtuelnu mašinuHDD (1GB)sat0,0005 0,000585vCPU (1 komad):a. sa distribucijama linux operativnog0,02270,027sistema; private image;satb. sa Windows Server 20160,0430,05c. sa SQL Server 2017 (Standard)0,220,257d. sa SQL Server 2017 (Enterprise0,730,85RAM (1 GB)sat0,010,0117*U cijenu mjesečne naknade za korištenje BH Telecom Cloud Computing usluge uključen je:- Incijalni setup VM sa privatnom IP adresom i 1 SSL VPN klijentom (1 instalacija - 1 user - 1 sesija),- Usluge iz IT SM Basic paketa.3.1.1Upravljana uslugaJedinicamjereUpravljana uslugaITSM Basic:a. 24x7 podrška za hardwareb. Monitoring performansic. Full backup VMITSM usluge pojedinačno:a. Analiza sigurnosti OS-ab. Administracija i ažuriranje OS-ac. Upravljanje DB serveromd. Upravljanje aplikacijama3.1.2mjesečnoinžinjer satCijenabez PDVCijenasa PDVbesplatno51,2860,00Dodatne uslugeDodatne uslugeSSL VPN klijentWindows Rights Mgmt ServicesCALDisaster Recovery:Jedinicamjeremjesečno,po korisnikumjesečno,po licencisata. Stand byCijena bez PDVCijena sa PDV4,275,002,703,1650% jedinične cijene HDD, RAM, vCPU(korisnički i linux image) ili vCPU saWindows/SQL image po redovnoj15

jediničnoj cijeni vCPU sa Windows/SQLlicencom BH Telecom CloudComputingb. Aktivno korištenjepo jediničnim cijenama korištenihresursa HDD,RAM, vCPU BH TelecomCloud Computing usluge16

3.2 Networking3.2.1 Cloud Access usluga3.2.1.1 Private ConnectPrivate Connect [simetrični]Jedinica mjereCijena bezPDVCijena saPDVNaknada za aktivaciju:jednokratno- za brzine do 5 Mbps,po lokaciji koja200,00234,00- za brzine do 100 Mbps,se povezuje sa350,00409,50DC500,00585,00- za brzine do 1 Gbps.Naknada za brzinu prijenosa*:- 2 Mbpsmjesečno116,67136,50- 10 Mbpspo lokaciji koja280,00327,60- 100 Mbpsse povezuje sa1.466,671.716,00DC1.615,381.890,00- 200 Mbps3.559,834.165,00- 1 Gbps*Za pristupne brzine koje nisu navedene iznos naknade za brzinu prijenosa se formira pofromuli:Ptk (Pvk-Pnk)/(Bv-Bn)*(Bt-Bn) PnkPtk - cije

2.4 Hosting 2.4.1 Web Hosting Web hosting usluga BH Telecoma omogućava pohranu web stranica/aplikacija na web servere u Data Centrima BH Telecoma, smještenim u BiH. Usluga se realizuje po modelu dijel