Transcription

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016H. LUNDBECK A/S31. marts 2016

VelkommenHÅKAN BJÖRKLUNDFormand for bestyrelsen2

DirektionenKÅRE SCHULTZJACOB TOLSTRUP3ANDERS GERSEL PEDERSENLARS BANGANDERS GÖTZSCHESTAFFAN SCHÜBERG

BestyrelsenHÅKAN BJÖRKLUNDLARS HOLMQVIST4LENE SKOLEHENRIK JENSENTERRIE CURRANJØRN MAYNTZHUSENMONA ELSTERJESPER OVESENLARS RASMUSSEN

Dagsorden1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til dengodkendte årsrapport4.Valg af bestyrelse5.Godkendelse af vederlag til bestyrelsen6.Valg af én eller to statsautoriserede revisorer7.Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse8.Eventuelt5

Punkt 1:Bestyrelsens beretningHÅKAN BJÖRKLUNDFormand for bestyrelsen6

2015 – endnu et år med fremskridtKommercieltFortsættelse af den mest omfattendelanceringsperiode i Lundbeck’s historieSalgsfremgang for vores hovedprodukterAbilify Maintena Brintellix Northera Onfi Rexulti Stærk vækst på det vigtige amerikanskemarked7Forskning & UdviklingFDA godkendelse af Rexulti i USA(depression & skizofreni)Indsendelse af Brintellix sNDA i USA(kognitive data inkluderet i produktlabel)OrganisationUdnævnelse af ny adm. direktør ogudvidelse af direktionenInitiering af massivt restruktureringsprogramfor at øge profitabilitetenNy Lundbeck strategi implementeret

2015 finansielt resultat i overensstemmelse med forventningerOmsætningEBITCore IndeksDKK mia.DKK mio.DKK mio. 1414.59413.468108 (6,8)(6.816)99N/A 0,78471.22869

Langsigtede finansielle målEBIT marginROIC25 %25 %Cash-to-earningsMål inden for en tidshorisont på 3-5 år9 90 %

Profitabiliteten vil øges på kort sigtForbedring af fremtidig EBIT marginEBIT margin (%)25Effekt af restruktureringsprogramVækst af hovedprodukter med højeremarginerUdfasning af lav-margin produktersom f.eks. Azilect og Xenazine 0-25-502010 2011 20122013Langsigtet mål102014 2015 2016eEBIT margin

Positiv aktiekursudviklingDKK25020015010001 jan20151101 feb 01 mar2015201501 apr201501 maj201501 jun201501 jul201501 aug201501 sep201501 okt201501 nov201501 dec2015

Vores visionWe strive for global leadership in psychiatry andneurology by improving the lives of patients12

Punkt 2:Årsrapporten 2015KÅRE SCHULTZKoncernchef & adm. direktør13

Stabil omsætning i transformationsperiodenOmsætningDKK dukter*1420132014Øvrige produkter*Abilify Maintena , Brintellix , Northera , Onfi , Rexulti 2015

Regional salgsresultat og fordeling- betydelig vækst på det vigtige amerikanske marked2014 salgsfordeling2015 salgsfordelingTotal: DKK 13.468 millionerTotal: DKK 14.594 %)5.019(37%)USA156.353(44%)EuropaInternationale MarkederØvrig

2015 omsætning og vækst for hovedprodukterne16OmsætningVækst(DKK mio.)(%)6692206292351.757904751.868117-

Stærk omsætningsvækst for vores hovedprodukter i 2015OmsætningDKK mio. 171%4.0003.000Omsætningen frahovedprodukternesteg 171 % i 2015 ogudgjorde 25 % af dentotale hera2014Brintellix2015Abilify Maintena

Restruktureringsprogram kører efter planen: 85% af de planlagte reduktioner er udførtAndel af bruttoreduktioner på omkring 1.000 ansatteEuropaHovedkontor 300 45018Udenfor Europa 250

Vores visionVISIONOUR PRINCIPLESSTRATEGIC OBJECTIVES19We strive for global leadershipin psychiatry and neurology byimproving the lives of patients

Vores principperWe are focusedon innovating treatments for depression,schizophrenia, Parkinson’s disease and Alzheimer’sdisease while creating value for all our stakeholdersVISIONOUR PRINCIPLESSTRATEGIC OBJECTIVES20We are passionateabout helping patients and communities affected bypsychiatric and neurological disordersWe are responsibleand overcome challenges by demonstratingrespect, open-mindedness and integrity

Vores strategiske målFour disease areasWe will strive for leadership in the treatment of depression,schizophrenia, Parkinson’s disease and Alzheimer’s diseaseVISIONOUR PRINCIPLESInnovationWe will develop innovative treatments that address unmetpatient needsGlobalizationWe will expand and optimize our global organizationProfitabilityWe will grow our business with a strong focus on profitabilitySTRATEGIC OBJECTIVES21OrganizationWe will be a specialized company with strong cross-functionalcollaboration

”DEPRESSIONRANDI, 56 ÅR, DANMARK22Jeg vidste, at hvis jegstod op, skulle jeg vælgenoget tøj at have på, ogden beslutning var såuoverskuelig, at jeg blevi sengen.”35065% 210millioner mennesker iverden lever meddepressionaf de mennesker, der levermed depression, vurdererderes situation til at væremeget invaliderendemilliarder er den estimeredeårlige omkostning forbundetmed depression, alene i USA

”SKIZOFRENIMARIA, 23 ÅR, DANMARK23Mit krøllejern ville brændehuset ned. Når jeg købtecigaretter truedetankstationen med at villeeksplodere.”2136%2,5%millioner mennesker i verdenlider af skizofreniaf de mennesker, derlider af skizofreni,modtager den rettebehandlingi USA og 1,5% i England erhvad skizofreni udgør af dettotale nationale sundhedsbudget

”ALZHEIMER’S SYGDOMELEANOR, 85 ÅR, USA24Jeg snakker med mindukke i den rødefløjlskjole hver morgen.Hun plejede at have etnavn, men jeg kan ikkehuske det.”487,7 604millioner mennesker i verdenlever med Alzheimer’s sygdomog andre demenslidelsermillioner nye tilfældeaf demenslidelserhvert årmilliarder er estimeret til atvære den totale globaleomkostning forbundet meddemenslidelser

PARKINSON’S SYGDOMHE WEI, 57 ÅR, KINA25”Mit ansigt er blevetudtryksløst over tid.Sygdommen lammer mineansigtsmuskler, så de ikkekan bevæge sig påsamme måde som før. Deter som et pokeransigt.”61,6% 25millioner mennesker overhele verden lever medParkinson’s sygdomaf populationen over65 år har Parkinson’ssygdommilliarder er den estimeredeårlige totalomkostningforbundet med Parkinson’ssygdom, alene i USA

Vores vej til lederskab i de fire sygdomsområderEksisterende ofreniLu gsprojekterIdalopirdineLu AF20513ForskningsprojekterTidlige kliniskeprojekterForskningsprojekter

Finansielle omkostninger5.3954.160130Salgs- og onsomkostninger1.1601.134102Forsknings- og udviklingsomkostninger8.1492.911280Resultat af primær drift N/A(1.312)97N/AÅrets resultat(5.694)(153)N/AResultat pr. aktie - EPS (DKK)(28,98)(0,78)N/ADKK mio.Omsætning- EBIT marginFinansielle poster (netto)Resultat før skatSkat af årets resultat27N/A

Balance og rentebærende nettolikviditetDKK mio.31.12.201531.12.2014Immaterielle aktiver9.79412.670Materielle og finansielle aktiver3.8713.581Kortfristede 6Langfristede forpligtelser4.7924.909Kortfristede 3.770)(3.343)(2.249)326AktiverPassiverLikvide beholdningerVærdipapirerRentebærende gældRentebærende nettolikviditet28

PengestrømmeDKK mio.Pengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetÆndring i likvide beholdningerLikvide beholdninger 1. januarÅrets urealiserede valutakursreguleringerLikvide beholdninger 31. 786)501589(2.144)(1.197)3.6514.817(3)311.5043.651

PUNKT 2:GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN30

PUNKT 3:BESLUTNING OM ANVENDELSE AF ÅRETSRESULTAT31

Punkt 3:Beslutning om anvendelse af årets resultatDKK mio.AndelÅrets resultat(5.694)Overførsel til frie reserver(5.694)100%00%Foreslået udbytte for året322015

PUNKT 4:VALG AF BESTYRELSE33

Medlemmer af bestyrelsen- valgt på generalforsamlingen i 2015MedlemmerUafhængigHåkan Björklund, FormandJALene Skole, NæstformandNEJTerrie CurranLars HolmqvistJAKompensationskomitéRevisionskomité F Lars RasmussenJAJesper OvesenJA FNEJMona Elisabeth ElsterJørn Møller MayntzhusenMedarbejderrepræsentanter valgt afselskabets danske medarbejdereHenrik Sindal Jensen34F Formand for komitéen (Anders Ekblom, Formand for den videnskabelige komité)Videnskabskomité

Medlemmer af bestyrelsen- til valg på generalforsamlingen i 2016MedlemmerUafhængigLars Rasmussen, FormandJALene Skole, NæstformandNEJTerrie CurranJALars HolmqvistNEJJesper OvesenJAMona Elisabeth ElsterJørn Møller MayntzhusenHenrik Sindal Jensen35Medarbejderrepræsentanter valgt afselskabets danske medarbejdere

Punkt 4:Valg af bestyrelseLARS RASMUSSENTERRIE CURRAN36LARS HOLMQVISTLENE SKOLEJESPER OVESEN

PUNKT 5:GODKENDELSE AF VEDERLAG37

Punkt 5:Godkendelse af vederlagGodkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsårBestyrelseBestyrelsesmedlemmerDKK 300.000NæstformandDKK 600.000FormandDKK 900.000Komitéer38KomitémedlemmerDKK 200.000FormandDKK 300.000

PUNKT 6:VALG AF STATSAUTORISEREDE REVISORER39

Punkt 6:Valg af statsautoriserede revisorerDeloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab40Erik Holst JørgensenLars AndersenStatsautoriseret revisorStatsautoriseret revisor

PUNKT 7:FORSLAG FRA AKTIONÆRER ELLERBESTYRELSEN41

Punkt 7:Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen7.1. Ændring af vederlagsretningslinjerne-Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændrede retningslinjer for vederlag til bestyrelse og direktion i H.Lundbeck A/S. De nuværende retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen blev vedtaget på selskabetsgeneralforsamling i 2015. Ud over en række ændringer, der primært er af sproglig karakter, foreslår bestyrelsen atændre retningslinjerne som følger:-42Ændring af det langsigtede incitamentsprogram for direktionen, således at bestyrelsen hvert år tager stilling til, omdirektionen skal tilbydes et langsigtet incitamentsprogram for det kommende år. Værdien af programmet og dermed denmaksimale tildeling til de enkelte direktionsmedlemmer beregnes på grundlag af Lundbecks gennemsnitlige aktiekurs deførste 10 bankdage efter offentliggørelse af Lundbecks årsrapport for året forud for det kalenderår, hvor bestyrelsentræffer beslutning om at tilbyde et langsigtet incitamentsprogram. Eventuelle ændringer i aktiekursen i perioden fraberegningstidspunktet frem til tildelingstidspunktet berører ikke størrelsen af den maksimale tildeling, som svarer til 8måneders grundløn for CEO'en og 6 måneders grundløn for andre medlemmer af direktionen.

Punkt 7:Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen7.1. Ændring af vederlagsretningslinjerne (forsat)-43Mulighed for at tilbyde den nuværende CEO deltagelse i 2014 warranty-programmet på samme vilkår som den tidligereCEO, der ikke længere deltager i programmet. Det vil bl.a. indebære, at de pågældende warrants modnes i 2017, ataftalekursen og udløbsdatoen vil være det samme som under det nuværende program, og at CEO'en modtager sinewarrants vederlagsfrit. CEO'en deltager ikke i det langsigtede incitamentsprogram for 2016.

Punkt 7:Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen7.2. Erhvervelse af egne aktier-44Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egneaktier med en samlet nominel værdi på op til 10 % af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældendelovgivning herom. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsennoterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.

Punkt 7:Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen7.3. Registrering af vedtagne ændringer-45Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser tildet på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve iforbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

PUNKT 8:EVENTUELT46

TAK FOR I DAGVi ses til næste års generalforsamlingORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016H. LUNDBECK A/S31. marts 2016

2015 finansielt resultat i overensstemmelse med forventninger 8 Forventning 2015 DKK mia. Rapporteret 2015 DKK mio. Rapporteret 2014 DKK mio. Indeks Omsætning 14 14.594 13.468 1