Transcription

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN-ELAUN DALAMPERKHIDMATANJABATAN PENTADBIRAN DAN KEWANGANKEMENTERIAN KESIHATAN

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .JENIS-JENIS ELAUNTertakluk kepada peraturan dan syarat kelayakan, wargaperkhidmatan awam bolehlah memohon elaun-elaun yangdisediakan dalam perkhidmatan awam: Elaun Sara Hidup Elaun Kurnia Khas Elaun Cuti Elaun Tambang Elaun Pelajaran Elaun Pakaian Elaun Memangku Elaun Rumah ke Pejabat

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .JENIS-JENIS ELAUNElaun-elaun yang diberikan kepada Jururawat: Elaun High Dependency Elaun Bertugas Malam Elaun “On Call” Elaun Lokasi Elaun Penerbangan

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .JENIS-JENIS ELAUNElaun-elaun yang diberikan kepada Pegawai Perubatan atauPakar Perubatan: Elaun M (Pakar) Elaun “On Call”

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN SARA HIDUPRujukan: Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil. 12/1998, 15/2006 & 5/2009Untuk semua warga perkhidmatan awam KECUALI : Pegawai yang menerima gaji melebihi 6,800 sebulan Ketika bercuti tidak bergaji Menerima elaun semasa berkhidmat atau mengikutiLDP secara penuh di luar negeri

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN SARA HIDUPBAHAGIANKADAR ELAUN SEBULANI 80.00II 100.00III 120.00IV dan V 170.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUNKURNIAKHASRujukan: Surat Keliling Kementerian Kewangan bil. 1/1987, 1/1991 & 1/1994Untuk semua Pegawai dan Kakitangan dalam BahagianII ke bawah dalam : Jawatan Tetap Sebulan ke sebulan Open Vote Bergaji Hari Berkontrak (gaji tidak melebihi 2,970 sebulansahaja)

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN KURNIA KHASBAHAGIANKADAR ELAUN SEBULANII 150.00III 170.00IV dan V 200.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUNCUTIRujukan: Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil. 17/1992 & 7/2011Bagi semua pegawai dan kakitangan berjawatan tetap,sebulan ke sebulan dan open vote. Diberikan sekali setiap 48 bulan ataupun 4 tahunperkhidmatan. Bagi pegawai tersebut, isteri/suaminya dan sehingga4 orang anaknya yang berumur di bawah 18 tahun

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN CUTI BAGI PEGAWAI DALAMPERJAWATAN TETAPKADAR ELAUN SEBULANBAHAGIAN DANSUKATAN GAJIBAHAGIAN I & II(B3 atau sebanding)BAHAGIAN II & III(Gaji melebihi 1,930.00)BAHAGIAN II & III(Berkhidmat lebih 15 tahun)Orang dewasa &umur 12 tahun keatasDibawah umur 12tahunDibawah umur 2 tahun 2,500.00 1,250.00 250.00 1,750.00 875.00 175.00 1,750.00 850.00 175.00 760.00 380.00 76.00BAHAGIAN III(Berkhidmat kurang 15 tahun)danBAHAGIAN IV & V

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN CUTI BAGI PEGAWAI DALAMPERKHIDMATAN SEBULAN KE SEBULAN DAN OPEN VOTEKADAR ELAUN SEBULANBAHAGIAN DANSUKATAN GAJIOrang dewasa danumur 12 tahun keatasDibawah umur 12tahunDibawah umur 2 tahunB3 ke atas atausebanding 1,120.00 560.00 112.00Di bawah B3 atausebanding 760.00 380.00 76.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN TAMBANG Semua pegawai tempatan yang berjawatan tetapyang menerima gaji pokok melebihi 1,930.00sebulan akan diberikan elaun tambang bagi dirinyadan isterinya Untuk sekali sahaja dan setelah berkhidmatselama 10 tahun Pemberian elaun in akan ditiadakan bermula1 Januari 2017

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN TAMBANGBAHAGIAN DAN SUKATANGAJIKADAR TAMBANGSUAMI DANISTERISEORANGJawatan Tetapdalam Bahagian I & IIsukatan gaji B3 ke atasatau sebanding 21,700.00 10,850.00Jawatan Tetapdalam Bahagian II & IIIdibawahsukatan gaji B3 atau sebanding 12,640.00 6,320.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUNPELAJARANRujukan: Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil. 9/2011DALAM NEGERIAnak berumur dari5 tahun 25 tahun 120.00 sebulan( 800.00 sebulan jika bersekolah diJIS dalam Tahun 7 ke atas)LUAR NEGERIAnak berumur dari10 tahun 25 tahun(Sehingga 28 tahun jikamelanjutkan pelajaranhingga PhD) 800.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUNPAKAIANRujukan: Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil. 25/1984 Pegawai-pegawai yang menjalankan tugas-tugasrasmi di luar negeri di Negara-Negara yang berhawasejuk Elaun ini dibayar tiap-tiap 3 tahun sekali dengankadar 1,500.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN RUMAH KE PEJABATRujukan: Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil. 18/1988 Ketua-ketua Jabatan boleh meluluskan pemberianelaun-elaun kepada pegawai-pegawai dalam jawatantetap, berkontrak, sebulan ke sebulan, open vote Hendaklah memiliki kenderaan atau motosikal sendiri Hendaklah mempunyai lesen memandu Elaun ini tidak diberikan jika pegawai-pegawaisedang menerima elaun Perjalanan Tetap

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN RUMAH KE PEJABATJarak jauhRumah ke pejabatKereta(sebulan)Motosikal(sebulan) 4.5km - 9.5km 29.00 9.00 9.5km - 14.5km 37.00 11.00 14.5km - 19km 40.00 12.00 19km - 24km 43.00 14.00 24km - 29km 46.00 15.00 29km - 33.5km 49.00 16.00 33.5km - 38.5km 52.00 17.00 38.5km - 43.5km 55.00 18.00 43.5km 58.00 19.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .WANG PENDAHULUAN UNTUK MEMILIKIKENDERAANBAHAGIANBahagian IBahagian IIBahagian III & IVBahagian VJUMLAHSehingga 15,000.00Sehingga 12,000.00Sehingga 9,500.00Sehingga 5,000.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN HIGH DEPENDENCY Dihulurkan kepada Jururawat dan kakitangan sepertiTeknisyen dan kakitangan kecemasan ambulans yang bertugasdi Bahagian-Bahagian berikut dengan syarat mereka tidakmenerima lebih dari satu elaun: Unit Rawatan Rapi Perubatan (Medical Intensive Care Unit)Unit Rawatan Jantung (Coronary Care Unit)Unit Rawatan Rapi Pembedahan (Surgical Intensive Care Unit)Unit Rawatan Rapi Pediatrik (Paediatric Intensive Care Unit)Special Care Baby Unit (Neonatalogy Intensive Care Unit)Bilik Bedah (Operating Theatre)Kamalangan dan Kecemasan ( Accident and Emergency)Perkhidmatan Kecemasan Ambulans

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN HIGH DEPENDENCYJururawat yang mempunyaikelulusan Postbasic dalamHigh Dependency NursingJururawat yang belummempunyai kelulusanPostbasic yang bertugas diUnit-Unit High DependencyBAHAGIANKADARBahagian II 500.00 sebulanBahagian III 400.00 sebulanBahagian IV 300.00 sebulan 300.00 sebulan**Elaun High Dependency akan dihentikan sejurus sahaja Jururawatdan kakitangan berkaitan tidak lagi bertugas di Unit-Unit High Dependency

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN BERTUGAS MALAM Dihulurkan kepada Jururawat yang dipanggil bertugas di luarwaktu pejabat/ di luar waktu shift malam untuk membantupakar-pakar bagi kes-kes kecemasan. Sebanyak 20.00 sehari walaupun dipanggil lebih dari sekalidalam sehari Tidak melebihi 300.00 sebulan

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN “ON CALL” Dihulurkan kepada Jururawat yang dipanggil bertugas di luarwaktu pejabat/ di luar waktu shift malam untuk membantupakar-pakar bagi kes-kes kecemasan dan menambahkakitangan di tempat-tempat high dependency. Sebanyak 20.00 sehari setiap kali dipanggil bertugas.

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN LOKASI Dihulurkan kepada Jururawat yang bertugas di pedalaman dantempat-tempa terpencil iaitu tempat-tempat yang hanyadihubungi menggunakan helicopter atau melalui sungai sepertiKampong-Kampong Melilas, Sukang, uau, Belabau, SupongBesar dan MapolBAHAGIANBahagian IIBahagian IIIBahagian IVKADAR 500.00 sebulan 400.00 sebulan 300.00 sebulan

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN PENERBANGAN Dihulurkan kepada pegawai dan kakitangan yang menjadirombongan petugas doktor terbang Doktor-doktor dan pakar-pakar tidak diberikan elaun ini Sebanyak 20.00 bagi setiap penerbangan

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN M (PAKAR) Dihulurkan kepada Pakar-PakarSpecialist/ Consultant).Bersekutu Kadar Elaun M (Pakar) adalah seperti berikut:TANGGAGAJIM18M19M20M21M22KADAR 500.00 sebulan 1,250.00 sebulan 1,500.00 sebulan 1,750.00 sebulan 2,000.00sebulan(Associate

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .ELAUN “ON CALL” (BAGI PAKAR) Dihulurkan kepada Pegawai Perubatan atau Pakar Perubatan yangdikehendaki bertugas bagi menangani keperluan pesakit semasaianya dijadualkan ‘on-call’ Resident “on call” keadaan di mana seorang Pegawai Perubatan atau Pakar Perubatantersebut dijadualkan untuk berada dan bermalam di hospital dandipanggil atau diaturkan bertugas apabila diperlukan Non-resident “on call” keadaan di mana seorang Pegawai Perubatan atau Pakar Perubatantersebut tidak perlu berada di hospital tetapi dijadualkan atau diaturkanuntuk “on-call” atau bersedia untuk bertugas dan boleh dipanggil bertugasapabila diperlukan

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN “ON CALL”(BAGI PAKAR/ KONSULTAN)TANGGAGAJIKADARM20 hingga M23 1,250 sebulan

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUN RESIDENT “ON CALL”TANGGAGAJI PERKIRAANELAUNELAUN SEHARIKADARSEHARI (ISNIN(JUMAAT/ELAUNKHAMIS/AHAD/ CUTISABTU)AWAMHAD MAKSIMAYANG BOLEHDITUNTUTSETIAP BULANM16/ M16A 11/JAM 180.00 265.00 2,000.00M17/ M17A/M18 14/JAM 230.00 335.00 2,500.00M19 18/JAM 300.00 430.00 3,200.00

OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .KADAR ELAUNNON RESIDENT “ON CALL”TANGGAGAJIPERKIRAANKADAR ELAUNHAD MAKSIMA YANGBOLEH DITUNTUTSETIAP BULANM16/ M16A 11/JAM 2,000.00M17/ M17A/ M18 14/JAM 2,500.00M19 18/JAM 3,200.00

Kadar Elaun M (Pakar) adalah seperti berikut: TANGGAGAJI KADAR M18 500.00 sebulan M19 1,250.00 sebulan M20 1,500.00 sebulan M21 1,750.00 sebulan M22 2,000.00sebulan. OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic . ELAUN “ON CALL” (BAGI PAKAR)